Projekty unijne

Clemens Adam Mazgaj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-012/19, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

„Realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowa­cyjnych algorytmów uczenia maszynowego (machine learning) dostosowanych do specyfiki internetowej platformy handlowej Clemens.pl”.

 

1. Cele projektu

Przedmiotem projektu jest z przeprowadzenie prac badawczych z zakresu uczenia maszynowego, mające na celu opracowanie nowych metod i narzędzi pozwalających na analizę i rozpoznawania obrazów w formularzu dodania nowego przedmiotu oraz opracowanie algorytmów zaawansowanych rekomendacji produktowych.

2. Planowane efekty

Głównym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu na bazie innowacyjnych algorytmów uczenia maszynowego (machine learning), których zasadniczym celem będzie zaspokojenie specyficznych potrzeb klientów platformy, zwiększenie konwersji, maksymalizacja przychodów, optymalizacja i zautomatyzowanie procesu dodawania nowych ofert do serwisu.

Realizacja projektu wpisze się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, przełoży na wzrost konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa oraz wydatnie zwiększy potencjał badawczy Firmy.

3. Wartość projektu:     997.781,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich:     711.155,00 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

 

Clemens Adam Mazgaj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach naboru nr: POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II „E-administracja i otwarty urząd” Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

„Aplikacja mobilna Clemens integrująca serwis internetowy Clemens.pl z bazami danych MKiDN tj. bazą strat wojennych oraz krajowym wykazem zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem”.

 

1. Cele projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie aplikacji mobilnej, która będzie integrować serwis internetowy Clemens.pl z dwoma otwartymi zasobami ISP dostępnymi w formie baz danych, prowadzonymi przez instytucje sektora publicznego, podległymi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Planowane efekty

Rezultat projektu będzie miał pozytywny wpływ zarówno na grupę docelową sprzedawców, chroniąc ich przed konsekwencjami sprzedaży obiektów skradzionych lub nielegalnie wywiezionych, jak i na grupę kupujących, chroniąc ich przed możliwością zakupu obiektów, które posiadają wady prawne.

3. Wartość projektu:     313.956,20 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich:     265.700,87 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich