Załącznik nr 5 do Regulaminu
Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

Część I. Cel i zakres obowiązywania Polityki ochrony prywatności

 1. Firma Clemens Adam Mazgaj z siedzibą w Krakowie (31-127) przy ul. Tadeusza Pawlikowskiego 10/2 (dla ułatwienia dalej zwana: "Clemens") będąca operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem www.clemens.pl (dla ułatwienia dalej zwanej: „platforma Clemens”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Clemens ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki ochrony prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został w niektórych przypadkach określeniem „Ty”, „platforma Clemens” lub „Clemens” – „My”.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres korespondencyjny i adres dostawy. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 4. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Clemens w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej Clemens i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Clemens. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
 5. Korzystanie przez Ciebie z Clemens, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu Clemens.
 6. Klikając w linki zamieszczone na platformie Clemens lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Clemens i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy Clemens.

 1. Dane Konta Użytkownika: utworzenie Konta przez Użytkownika wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane obejmują np. imię i nazwisko Użytkownika, nazwa firmy, NIP, telefon, adres email oraz adres korespondencyjny i adres dostawy. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Clemens na swój adres email, informacji systemowych, nie stanowiących informacji handlowej. Dane te przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych na platformie Clemens.
 2. Transakcje: Clemens w ramach platformy Clemens może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedawcy zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za Towary dostępne w Clemens i usługi świadczone przez Clemens w ramach platformy Clemens. Zapewniamy pełną poufność dot. Ofert z Limitem – nie są one ujawniane Sprzedawcom. Dane osobowe Kupującego są przekazywane Sprzedawcy dopiero w momencie Zakupu przedmiotu. Przekazujemy tylko i wyłącznie te dane, które są absolutnie niezbędne do sfinalizowania Transakcji, a więc imię i nazwisko, e-mail, adres dostawy i telefon, a w przypadku konieczności wystawienia faktury - dane firmy. Transakcje na platformie Clemens prowadzone są w takiej formie, aby nie ujawniać innym Użytkownikom ani podmiotom trzecim danych, na podstawie których można zidentyfikować Nabywcę jak i Sprzedawcę danego Towaru. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Kontakt z obsługą Użytkownika: Clemens w ramach platformy Clemens może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Clemens będzie także uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 4. Formularz kontaktowy i formularz zapytania o Przedmiot: Clemens w ramach platformy Clemens może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Clemens oraz Sprzedawcami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego i formularza zapytania o Przedmiot dostępnych w ramach platformy Clemens. Dane osobowe podawane w tych formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są niezbędne do umożliwienia Clemens kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Clemens, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na platformie Clemens. Udostępniany przez Clemens formularz zapytania o Przedmiot nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Clemens. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Clemens gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. Clemens może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta Użytkownika). Ponadto Clemens zastrzega sobie prawo do usuwana lub redagowania treści korespondencji pomiędzy Użytkownikami w szczególności gdy nastąpiło naruszenie Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy dla Sprzedawców: Clemens w ramach platformy Clemens może gromadzić dane osobowe podmiotów kontaktujących się z Clemens za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dla Sprzedawców. Dane te są niezbędne do umożliwienia Clemens weryfikacji czy podmiot spełnia kryteria uczestnictwa w Clemens dotyczące Sprzedawców. Clemens gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza jak również dane dotyczące ewentualnej dalszej komunikacji z podmiotami zgłaszającymi chęć uczestnictwa w Clemens.
 6. Formularz zgłoszenia naruszeń i nieprawidłowości: Formularz ten jest przeznaczony dla Użytkowników, którzy mają uzasadnione podejrzenia, lub posiadają informacje, że dany Towar pochodzi z kradzieży lub przestępstwa, narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, znajduje się na liście Towarów Zakazanych, jest niezgodny z opisem lub w inny sposób narusza Regulamin Clemens. Dane osobowe i informacje podawane w tym formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te nie są udostępniane Sprzedawcy, chyba, że Użytkownik zgłaszający naruszenie wyrazi pisemną zgodę na udostępnienie tych danych Sprzedawcy, innym Użytkownikom lub podmiotom. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim w przypadku opisanym w części IV ust. 3 niniejszego Załącznika.
 7. Powiadomienia: Użytkownik, który chce być informowany drogą mailową o nowych, interesujących go Ofertach, które pojawiły sie w serwisie, a które spełniają określone kryteria (tzw. słowa kluczowe), może po zalogowaniu na swoje konto wypełnić formularz, w zakładce "Powiadomienia". Clemens zbiera od Użytkowników dane w postaci tzw. "słów kluczowych", które interesują Użytkownika obejmujące np. autora, tytuł, producenta itp. W sytuacji gdy w nowej Ofercie opublikowanej w serwisie pojawią się wskazane słowa kluczowe we właściwych polach, wówczas wysyłane jest automatyczne powiadomienie (alert) na adres e-mail użytkownika. W formularzu tym można również zasubskrybować usługę Newsletter oraz automatyczne powiadomienia (alerty), wysyłane za każdym razem, gdy w serwisie pojawi się nowa Aukcja Złotówkowa. Z usługi "Powiadomienia" można w każdej chwili łatwo zrezygnować poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach tej usługi lub poprzez zmianę ustawień na Koncie Użytkownika.
 8. Newsletter: Usługa Newsletter przesyłana jest przez Clemens do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji tej usługi na swoim Koncie Użytkownika, albo podczas Rejestracji w Serwisie. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej łatwo zrezygnować poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach tej usługi lub poprzez zmianę ustawień na Koncie Użytkownika.
 9. Ankiety: W ramach Clemens na Koncie Użytkownika, po zakończeniu każdej Transakcji, Użytkownikom udostępniona jest ankieta, która służy do wymiany subiektywnych opinii i sugestii na temat Serwisu Clemens, jak również opinii na temat Oferty, przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Ankieta ta jest dobrowolna. Celem ankiety jest m.in. zbadanie poziomu zadowolenia Kupującego z usług świadczonych przez Clemens oraz z przeprowadzonej Transakcji. Clemens zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników co do sposobu przeprowadzania Transakcji i dostosowywania oferty Clemens do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Ponadto dane gromadzone w Ankietach są wykorzystywane w wewnętrznym systemie oceny Sprzedawców. Oceny, informacje i sugestie umieszczone w sekcji dotyczącej oceny Oferty, Transakcji i Sprzedawcy mogą zostać przekazane Sprzedawcy w przypadku gdy uznamy, że informacje te mogą np. przyczynić się do podniesienia poziomu świadczonych usług przez Sprzedawcę.
 10. Weryfikacja Ofert (moderacja): Użytkownicy z uprawnieniami Moderatora (pracownicy Clemens lub zewnętrzni eksperci współpracujący z Clemens), nie mają dostępu ani wglądu do danych osobowych innych Użytkowników w tym Sprzedawców. Moderatorzy podejmują decyzje dot. publikacji Ofert i mogą dokonywać edycji Ofert jedynie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 11. Dziennik serwera, dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Clemens lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Clemens jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Clemens), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji, następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Clemens.

Część III. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Clemens przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników platformy Clemens w następujących celach:

 1. umożliwienia pełnego korzystania z platformy Clemens;
 2. zapewnianie obsługi Konta Użytkownika i Transakcji na platformie Clemens w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 3. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;
 4. dostosowywanie treści wyświetlanych ofert przez platformę Clemens lub usługi podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkownika na platformie Clemens (tzw. profilowanie);
 5. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem na platformie Clemens;
 6. kontaktowanie się z Użytkownikami, m.in. w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;
 7. przeprowadzanie badań i analiz platformy Clemens między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Clemens oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 9. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;
 10. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 11. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 12. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 13. statystycznych;
 14. archiwizacyjnych;
 15. zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż:
  1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
  3. przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
  4. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
  6. oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum, niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Clemens jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Clemens danych, wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część IV. Udostępnianie danych

 1. Clemens nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników.
 2. Clemens może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Clemens), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności.
 3. Clemens może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Clemens w walce z oszustwami i nadużyciami, organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak Policja, Prokuratura, Sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń, lub w celu ochrony praw Clemens, bezpieczeństwa Użytkowników, pracowników Clemens lub zasobów Clemens.
 4. Clemens może udostępniać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym i sądom, w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem.
 5. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Clemens zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Clemens.
 6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Clemens przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Clemens może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.
 7. Sprzedający, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Clemens danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO.
 8. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Clemens będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których, ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

Część V. Zmiana i usunięcie danych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu przez RODO powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w Polityce plików "cookies".
 5. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Clemens jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail podanym na stronie Kontakt.
 7. Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail podany na stronie Kontakt

Część VI. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie zbierane przez Clemens dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Clemens, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Na platformie Clemens używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Na platformie Clemens wdrożyliśmy pseudonimizacje, szyfrowanie danych oraz kontrole dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Ponadto w celu ochrony treści i utrudnienia bezprawnego kopiowania tekstu, grafiki i zdjęć wprowadziliśmy blokadę menu kontekstowego.

Część VII. Zmiana postanowień Polityki Ochrony prywatności

W razie konieczności Clemens może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu Clemens stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma Clemens Adam Mazgaj z siedzibą w Krakowie (31-127) przy ul. Tadeusza Pawlikowskiego 10/2 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.

Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies:

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

Niezbędne
są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
Funkcjonalne
są ważne dla działania strony internetowej:
— służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
— służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
— służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe
umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Cookies sesyjne (session cookies)
„cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
Cookies stałe (persistent cookies)
nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”:

Cookies własne (first party cookies)
„cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Clemens.
Cookies zewnętrzne (third-party cookies)
„cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Clemens.

Uwaga: „cookies” mogą być wywołane przez Clemens za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera Clemens umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Clemens komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Clemens mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności /i polityka „cookies” Clemens.

D. Ze względu na cel, jakiemu służą:

Konfiguracji stron internetowych
umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych
umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
Uwierzytelnianie
umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
Stan sesji
umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy
umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
Reklamy
umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookies” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
Lokalizacja
umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalności
umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Nieszkodliwe
Obejmuje cookies:
— niezbędne do poprawnego działania strony internetowej,
— potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika.
Badające
wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Uprawnienie Clemens do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Clemens.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer, Opera.

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Przejdź do Regulaminu