REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Clemens (określonego w art. 1 Regulaminu) dostępnego pod adresem URL: www.clemens.pl jest firma Clemens Adam Mazgaj z siedzibą w Krakowie (31-127) przy ul. Tadeusza Pawlikowskiego 10/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7371782549, Regon: 360625853.

Serwis umożliwia Użytkownikom (określonym w art. 1 Regulaminu) zawieranie ze Sprzedawcami (określonymi w art. 1 Regulaminu) umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są Towary (zwane dalej Przedmiotami i określone w art. 1 Regulaminu).

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

AUKCJA
część oferty w której Cena Przedmiotu ulega zmianie wraz z upływem czasu i w której obowiązuje Licytacja. W Clemens wszystkie Aukcje realizowane są w systemie Aukcji Holenderskich.
AUKCJA HOLENDERSKA
rodzaj Aukcji, która przebiega według schematu obniżania ceny. Rozpoczyna się ona od Ceny Wywoławczej, która jest następnie sukcesywnie obniżana do chwili zaofiarowania ze strony pierwszego Licytanta, kiedy to umowa dochodzi do skutku, lub do momentu zakończenia Aukcji, czyli osiągnięcia Ceny Minimalnej. W Clemens wszystkie Aukcje realizowane są przez internetowy system Aukcji Holenderskich Online, który jest oparty na koncepcji Aukcji Holenderskich. Aukcja Holenderska Online jest w tym dokumencie określana terminem "Aukcja" lub "Aukcja Holenderska".
AUKCJA ZŁOTÓWKOWA
szczególny rodzaj Aukcji Holenderskiej realizowanej w ramach Clemens, w której cena minimalna wynosi 1 zł.
CENA PRZEDMIOTU
cena jednostkowa Towaru zamieszczona przez Sprzedawcę w opisie Oferty wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz zawierająca podatek od Towarów i usług (VAT), bez Kosztów Dostawy.
CENA CAŁKOWITA
suma Ceny Przedmiotu oraz Kosztu Dostawy Przedmiotu.
CENA WYWOŁAWCZA
cena stosowana w Serwisie tylko w Aukcji Holenderskiej. Jest to cena (z reguły stosunkowo wysoka) od której zaczyna się Aukcja Holenderska. Cena Wywoławcza jest znana Licytantom. Cena ta jest obniżana o każdej pełnej godzinie w czasie trwania Aukcji Holenderskiej.
CENA AKTUALNA
cena stosowana w Serwisie tylko w Aukcji Holenderskiej. Jest to Cena Przedmiotu w danym momencie Aukcji. W przypadku wyboru przez Licytanta opcji Kup Teraz jest ona tożsama z Ceną Przedmiotu.
CENA MINIMALNA
cena stosowana w Serwisie tylko w Aukcji Holenderskiej. Jest to cena, jaką dany Przedmiot posiada w momencie automatycznego zakończenia Aukcji. Jest to najniższa cena za którą Sprzedawca zgadza się sprzedać dany Przedmiot. Cena Minimalna może być ukryta lub widoczna w czasie trwania Aukcji, a decyzja w tej kwestii należy do Sprzedawcy.
CLEMENS
podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Clemens Adam Mazgaj za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na domenie www.clemens.pl z siedzibą w  Krakowie (31-127) przy ul. Tadeusza Pawlikowskiego 10/2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7371782549, Regon: 360625853. Zwany również: "Serwis" lub "Platforma”.
DOSTAWCA
podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
KONSUMENT
Kupujący, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
KOSZT DOSTAWY
koszt dostarczenia Towaru, który pokrywa Kupujący. Dla przejrzystości i spójności ofert przyjęto, że Sprzedawca w ramach Clemens może dla danej Oferty wybrać tylko jedną metodę dostawy i w związku z tym może ustalić tylko jeden Koszt Dostawy. Koszt Dostawy może być zamiennie nazwany "Kosztem Wysyłki".
KONTO KUPUJĄCEGO
Konto tożsame z Kontem Użytkownika. Wszystkie postanowienia dotyczące Konta Użytkownika mają zastosowanie do Konta Kupującego.
KONTO SPRZEDAWCY
Konto Użytkownika, który po spełnieniu wszystkich wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie otrzymał dodatkowe uprawnienia sprzedaży Towarów w ramach Clemens. Wszystkie postanowienia dotyczące Konta Użytkownika mają zastosowanie do Konta Sprzedawcy.
KONTO UŻYTKOWNIKA
prowadzony dla Użytkownika przez Clemens pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Clemens.
KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Clemens.
KWOTA DO WYPŁATY
Cena Przedmiotu pomniejszona o prowizję Clemens oraz powiększona o Koszt Dostawy, wypłacana Sprzedawcy przez Clemens za każdą opłaconą Transakcję.
LICYTACJA
rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedawcę, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar, poprzez złożenie Oferty z limitem, lub nabywa Towar poprzez wybór opcji Kup Teraz w wybranym przez niego czasie. Licytacja w Serwisie Clemens jest realizowana w trybie Aukcji Holenderskiej.
LICYTANT
Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji.
MODERATOR
pracownik Clemens lub zewnętrzny ekspert współpracujący z Clemens, który podejmuje decyzje dotyczące publikacji Ofert w Serwisie. Moderator posiada uprawnienia do redagowania (edycji) opisów i Parametrów Ofert na zasadach opisanych w Regulaminie.
NEWSLETTER
elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Clemens za pośrednictwem poczty elektroniczne e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Clemens treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informację o Towarach, Aukcjach, nowościach i Ofertach w Serwisie.
OFERTA
propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę, zdjęcia i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Clemens.
OFERTA CENOWA
propozycja ceny za jaką Użytkownik jest skłonny kupić dany Przedmiot. Oferty Cenowe stosowane są w przypadku Sprzedaży Ze Stałą Ceną. Sprzedawca może zaakceptować Ofertę Cenową, odrzucić ją lub złożyć swoją kontrofertę. Wszystkie Oferty Cenowe w wysokości poniżej 50% Ceny Przedmiotu są automatycznie odrzucane. Sprzedawca może również ustawić inną minimalną kwotę, poniżej której wszystkie Oferty Cenowe będą automatycznie odrzucane przez Clemens.
OFERTA Z LIMITEM
oferta w Aukcji Holenderskiej w postaci kwoty jaką Licytant jest gotowy zapłacić za dany przedmiot. Oprogramowanie platformy Clemens, tzw. "automatyczny agent", samoczynnie złoży Ofertę z limitem w imieniu Licytanta w momencie gdy cena aktualna przedmiotu w tej aukcji zrówna się z wysokościąlimitu, pod warunkiem, że w tym momencie dana aukcja jest nadal aktywna. W momencie złożenia oferty z limitem przez "automatycznego agenta" Aukcja zostaje zakończona, a Licytant, który złożył tę ofertę zostaje zwycięzcą Aukcji. Mechanizm Ofert z limitem ma z założenia zwolnić Licytantów z potrzeby ciągłego śledzenia przebiegu Aukcji Holenderskiej, która jest rozciągnięta w czasie.
PARAMETRY OFERTY
zespół cech określających daną Ofertę. Część Parametrów jest stała dla wszystkich Przedmiotów, a część jest zmienna i zależy od kategorii w jakiej umieszczony jest dany Przedmiot. Parametry Oferty ułatwiają Kupującym wyszukiwanie interesujących ich Towarów. Parametry Oferty dotyczące stricte Przedmiotu mogą być też zwane "Metryką Produktu".
PŁATNOŚĆ
zapłata za Towar nabyty przez Kupującego w Clemens podczas finalizacji Transakcji, obejmująca Cenę Przedmiotu oraz Koszt Dostawy, dokonywana za pośrednictwem platformy transakcyjnej obsługującej płatności online.
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
wewnętrzny dokument Clemens nie podany do publicznej wiadomości, zawierający zbiór kryteriów i wytycznych dotyczący cech jakościowych, estetycznych i asortymentowych Przedmiotów, które mogą być dopuszczone do publikacji w serwisie Clemens. Każdy Moderator podczas podejmowania decyzji dotyczącej publikacji Oferty związany jest postanowieniami zapisanymi w "Programie zapewnienie jakości".
PRZEDMIOT
egzemplarz Towaru będącego przedmiotem Oferty. Zamiennie mogą być również używane nazwy: "Towar" lub "Obiekt".
PRZECENA
Oferta Sprzedaży Ze Stałą Ceną, która po upływie 30 dni od wystawienia nie została sprzedana może zostać Przeceniona przez Sprzedawcę. Sprzedawca podaje nową niższą Cenę Przedmiotu lub wpisuje wartość Przeceny w procentach. Oferta taka wyświetla się w Serwisie z informacją o Przecenie i wysokością Przeceny, zaokrągloną do pełnych procentów.
REGULAMIN
niniejszy dokument, który określa warunki i zasady świadczenia usług przez Clemens.
REJESTRACJA
procedura zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.
SPRZEDAWCA
podmiot, który otrzymał dostęp do możliwości sprzedaży Towarów w ramach Clemens, podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary. Sprzedawcą może być tylko i wyłącznie podmiot posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski.
SPRZEDAŻ ZE STAŁĄ CENĄ
procedura w której Sprzedawca oferuje sprzedaż Przedmiotu po określonej z góry cenie, która jest stała przez okres co najmniej 30 dni. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość składania Ofert Cenowych za cenę niższą, niż Cena Przedmiotu podana w Ofercie (negocjacja ceny). Po upływie 30 dni Oferty Sprzedaży Ze Stałą Cena mogą zostać przecenione przez Sprzedawcę, poprzez obniżenie Ceny Przedmiotu.
SPRZEDAŻ PRYWATNA
część Oferty do której uprawniony dostęp mają tylko i wyłącznie Użytkownicy (tzw. Superkupujący), którzy wykupili w Clemens specjalny abonament i która nie jest widoczna publicznie w Internecie. Sprzedawcy w ramach Sprzedaży Prywatnej w trybie Sprzedaży Ze Stałą Ceną mają możliwość oferowania przedmiotów bez podania Ceny Przedmiotu, na zasadzie zaproszenia Użytkowników do składania Ofert Cenowych.
SPÓR TRANSAKCYJNY
spór toczony między Sprzedawcą a Kupującym, dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji.
SUPERKUPUJACY
Użytkownik, który otrzymał dostęp do Ofert Sprzedaży Prywatnej poprzez wykupienie abonamentu dostępowego.
SUPERSPRZEDAWCA
Podmiot, który posiada dwa dodatkowe uprawnienia (przywileje) w stosunku do Sprzedawcy. Supersprzedawca ma możliwość publikowania własnych Ofert w Serwisie. Ponadto Supersprzedawca otrzymuje środki z tytułu opłaconej Transakcji (Kwotę do Wypłaty) niezwłocznie po tym jak potwierdzi, że Towar objęty transakcją jest dostępny do sprzedaży i wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.
TRANSAKCJA
procedura zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Przedmiotów pomiędzy Użytkownikami w ramach Clemens.
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ
umowa zawarta między Sprzedawcą a Kupującym, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
USŁUGA ELEKTRONICZNA
usługa świadczona drogą elektroniczną przez Clemens na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
UŻYTKOWNIK
podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Clemens, poprzez założenie Konta Użytkownika w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
ZAKUP
opłacona Transakcja, która skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Zakup dokonywany jest przez Internet (strona www.clemens.pl) w formie umowy zawieranej na odległość.
WSTRZYMANIE AUKCJI
wstrzymanie przez Sprzedawcę biegu Aukcji Holenderskiej na okres maksymalnie 48 godzin. W okresie wstrzymania aukcji Licytanci nie mogą składać Ofert z limitem ani wybrać opcji Kup Teraz. Po wznowieniu aukcji Oferty z limitem, które zostały złożone przed wstrzymaniem Aukcji zachowują ważność i wywołują skutek.
ZAMÓWIENIE
jedna lub więcej Transakcja, którą Kupujący zamierza opłacić.

Artykuł 2. Warunki uczestnictwa i Konto Użytkownika

2.1 Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Clemens w celu utworzenia Konta Użytkownika, które umożliwia dostęp do większości funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

2.2 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.3 Użytkownikami mogą być jedynie podmioty, które posiadają adres korespondencyjny oraz adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4 Podmioty o których mowa w art. 2 ust. 2.2 i 2.3 dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych i akceptację niniejszego Regulaminu. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.5 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informację. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta Użytkownika i zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Clemens, której przedmiotem są usługi świadczone przez Clemens, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6 Podczas procesu Rejestracji Użytkownik wskazuje swój adres korespondencyjny. Dodatkowo Użytkownik obowiązany jest w zakładce "Ustawienia Konta" do uzupełnienia adresu dostawy, a w przypadku firm, również adresu i danych do faktury. Wszystkie trzy adresy mogą być identyczne.

2.7 Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. Każdy Użytkownik Serwisu Clemens zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika ze stosowania zawartych w nim zasad i postanowień.

2.8 Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje Clemens, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

2.9 Clemens nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji.

2.10 Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w Ustawieniach Konta po zalogowaniu na Konto. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w Ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Clemens zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.

2.11 Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Clemens na swój adres e-mail informacji systemowych, nie stanowiących informacji handlowej.

2.12 Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Clemens, na zasadach opisanych w Polityce ochrony prywatności zamieszonej w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

2.13 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika w Clemens po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika, korzystającego z takiego oprogramowania.

2.14 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Clemens powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw Konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Clemens, działań, które wpływają negatywnie na wizerunek Clemens, działań które zakłócają funkcjonowanie Serwisu lub szkodzą innym Użytkownikom.

2.15 Dany Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie.

2.16 Konto Użytkownika jest niezbywalne.

2.17 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom.

2.18 W serwisie Clemens dostępne są następujące rodzaje Kont Użytkownika:

a. Konto Użytkownika (zwane również Kontem Kupującego). Użytkownik ma możliwość Licytacji, składania ofert i dokonywania transakcji zakupu w Clemens.

b. Konto Użytkownika z dostępem do Sprzedaży Prywatnej. Jest to Konto Użytkownika, które posiada cały zakres uprawnień Konta Użytkownika i dodatkowo możliwość dostępu do Ofert Sprzedaży Prywatnej.

c. Konto Użytkownika z uprawnieniami Sprzedawcy, zwane Kontem Sprzedawcy. Jest to Konto Użytkownika, które posiada cały zakres uprawnień Konta Kupującego i dodatkowo możliwość sprzedaży Towarów w ramach Clemens. Konto Sprzedawcy może występować również w wersji z możliwością dostępu do Sprzedaży Prywatnej. Konto Użytkownika może być przekształcone przez Clemens w Konto Sprzedawcy, poprzez nadanie mu odpowiednich uprawnień, na zasadach opisanych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

d. Konto Moderatora (Eksperta) jest to konto wewnętrzne, przeznaczone dla pracowników Clemens lub zewnętrznych ekspertów współpracujących z Clemens, którzy dokonują weryfikacji Ofert.

e. Konto Administratora jest to Konto wewnętrzne, ze wszystkimi możliwymi uprawnieniami, przeznaczone tylko i wyłącznie dla pracowników Clemens.

Informacje na temat rodzaju Konta, posiadanych uprawnieniach oraz danych kontaktowych i adresach, umieszczone są w zakładce "Ustawienia Konta", dostępnej po zalogowaniu do Konta Użytkownika.

2.19 Konto Użytkownika jest tożsame z Kontem Kupującego. Wszystkie postanowienia dotyczące Konta Użytkownika mają zastosowanie do Konta Kupującego.

2.20 Wszystkie postanowienia dotyczące Konta Użytkownika mają zastosowanie do Konta Sprzedawcy.

2.21 Wszystkie postanowienia dotyczące Konta Użytkownika mają zastosowanie do Konta Sprzedawcy.

2.22 W przypadku powzięcia przez Clemens uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Clemens może:

a. Uzależnić korzystanie z Clemens od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości.

b. Czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Clemens, w tym do możliwości składania ofert i dokonywania Transakcji.

c. Zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Clemens zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.23 Clemens nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Clemens.

2.24 Clemens może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie Rejestracji zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane przez Clemens. Odmowa taka może nastąpić w szczególności jeżeli:

a. Użytkownik nie spełnia wymogów podanych w art. 2 ust. 2.2 i 2.3.

b. Clemens poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji Konta.

c. Użytkownik w przeszłości naruszał niniejszy Regulamin i jego Konto Użytkownika zostało zawieszone lub usunięte.

2.25 Clemens zastrzega sobie prawo do usunięcia bez ostrzeżenia i bez podania przyczyny Konta Użytkownika, który rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

2.26 Clemens zastrzega sobie prawo do usuwania Kont nieaktywnych. Przez Konto nieaktywne rozumie się Konto, które nie zostało aktywowane przez Użytkownika w okresie dłuższym niż 100 dni, liczone od dnia Rejestracji lub Konto, na które ostanie logowanie Użytkownika odbyło się w czasie dłuższym, niż trzy lata.

2.27 Clemens zastrzega sobie prawo do możliwości samodzielnego tworzenia Kont na prośbę określonych Użytkowników, na zasadzie odrębnej autoryzacji. Dotyczy to w szczególności Użytkowników z uprawnieniami Sprzedawcy oraz z uprawnieniami Moderatora, którzy z uzasadnionych powodów lub z przyczyn technicznych, nie mogą samodzielnie utworzyć Konta. Użytkownicy, którzy otrzymali Konto Użytkownika utworzone przez Clemens są zobowiązani podczas pierwszego logowania, do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.28 W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który posiada uprawnienie Sprzedawcy i wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz, złożył Ofertę Cenową, złożył Ofertę z limitem, lub posiada jakiekolwiek należności wobec Clemens, z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu.

Artykuł 3. Postanowienia dotyczące Kupujących

3.1 Każdy kto posiada Konto Użytkownika w Clemens (zwane inaczej Kontem Kupującego) ma możliwość Licytacji, składania Ofert z limitem, składania Ofert Cenowych, kontaktowania się ze Sprzedawcami i dokonywania Transakcji w Clemens. Jedyne odstępstwa od tej zasady dotyczą tzw. Sprzedaży Prywatnej i sytuacji opisanej w art. 2 ust. 2.22. Do wzięcia udziału w Licytacji i w Transakcjach nie jest wymagana wpłata wadium.

3.2 Sprzedawca określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

a. Sprzedaż Ze Stałą Ceną, wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedawca oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru.

b. Sprzedaż Ze Stałą Ceną, z opcją Kup Teraz i możliwością składania Ofert Cenowych przez Użytkowników (negocjacja ceny). Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru.

c. Sprzedaż bez podania ceny, wyłącznie z możliwością składania Ofert Cenowych. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru. Ten tryb dotyczy tylko Ofert wystawionych w ramach Sprzedaży Prywatnej.

d. Licytacja (Aukcja Holenderska), z jawną Ceną Minimalną. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru bądź jeden komplet Towarów.

e. Licytacja (Aukcja Holenderska), z ukrytą Ceną Minimalną. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru bądź jeden komplet Towarów.

3.3 Transakcje sprzedaży w ramach Clemens odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy Internetowej Clemens, dostępnej na stronie internetowej: ww.clemens.pl, w formie Umowy Zawartej Na Odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym Kupującym), a Sprzedawcą - podmiotem prawnym sprzedającym obiekty za pośrednictwem Clemens. Clemens nie daje Użytkownikom możliwości obejrzenia sprzedawanych Przedmiotów na żywo.

3.4 Każda Oferta przed opublikowaniem w Serwisie jest weryfikowana przez pracownika Clemens lub niezależnego eksperta (tzw. Moderatora), który posiada stosowaną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Weryfikacja ta odbywa się na zasadach opisanych w art. 5 ust. 5.5. Pomimo weryfikacji Ofert, Clemens nie gwarantuje, że oferowane Przedmioty są zgodne z opisem zamieszczonym w Ofercie umieszczanej w Serwisie przez Sprzedawców i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność Towaru z opisem.

3.5 W celu dokonania Zakupu, Kupujący musi zalogować się do swojego Konta Użytkownika. Clemens niezwłocznie informuję Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, o każdym jego Zakupie, o każdej zmianie statusu Transakcji, a także o otrzymanych wiadomościach od Sprzedawców.

3.6 Pracownicy Clemens nie udzielają żadnych informacji na temat Oferty dostępnej w Serwisie Clemens. W celu zasięgnięcia informacji na temat określonego Przedmiotu, Użytkownik winien skontaktować się ze Sprzedawcą, poprzez użycie odpowiedniego formularza, dostępnego w danej Ofercie. Pracownicy Clemens nie prowadzą w żadnej formie doradztwa na temat Oferty dostępnej w Serwisie. Clemens nie prowadzi również usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego, usług w zakresie wyceny obiektów, usług w zakresie oceny obiektów pod względem autentyczności i tym podobnych.

3.7 Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza, mogą za pośrednictwem Clemens zadawać Sprzedawcy pytania, dotyczące danej Oferty. Treść pytania jest wysyłana na adres e-mail Sprzedawcy. Dane identyfikacyjne Użytkownika (adres e-mial login itp.), nie są przesyłane Sprzedawcy.

3.8 Zabrania się Użytkownikom nakłaniania Sprzedawcy do sprzedaży Przedmiotu poza Clemens.

3.9 Zabrania się, aby Użytkownik przed zawarciem Transakcji sprzedaży, zadawał Sprzedawcy pytania o nazwę firmy, telefon, e-mail, adres, lub inne dane kontaktowe, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Sprzedawcy. Zabrania się również, aby Użytkownik przekazywał Sprzedawcy swoje dane kontaktowe.

3.10 Clemens zastrzega sobie prawo do wglądu do korespondencji pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcami, a także do usuwana lub redagowania ich treści w szczególności gdy nastąpiło naruszenie art. 3 ust. 3.3 i art. 4 ust. 4.16.

3.11 Kupujący przed dokonaniem zakupów lub przed złożeniem Oferty Cenowej lub Oferty z limitem, zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią Oferty, z Parametrami Oferty oraz ze wszystkimi załączonymi zdjęciami.

3.12 Kupujący zobowiązany jest dokonywać zakupów w sposób przemyślany i świadomy związanych z tym konsekwencji.

3.13 Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedawcę w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji poprzez wybór opcji Kup Teraz lub złożenie Oferty z limitem, lub też składa Ofertę Cenową w trybie Sprzedaży Ze Stała Ceną. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

3.14 Clemens nie umożliwia Użytkownikom rezerwowania Przedmiotów poprzez stosowanie przedpłat.

3.15 Clemens zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Kupującemu uczestnictwa w  Transakcji bez podania przyczyny, w szczególności gdy Kupujący złamał niniejszy Regulamin, nie wywiązał się z wcześniejszych Transakcji poprzez nieopłacenie zakupionych Towarów lub nastąpiły okoliczności opisane w art. 2 ust 2.22.

3.16 Clemens zastrzega sobie prawo uniemożliwienia lub ograniczenia Kupującemu możliwości uczestnictwa w Transakcji gdy Kupujący zakupił w krótkim czasie wiele Towarów, poprzez wybór opcji Kup Teraz, lub złożył w krótkim czasie wiele Ofert Cenowych lub Ofert z limitem.

3.17 Użytkownik który ma uzasadnione podejrzenia, lub posiada informacje, że dany Towar pochodzi z kradzieży lub przestępstwa, narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, znajduje się na liście Towarów Zakazanych umieszczonych w załączniku nr 3 do Regulaminu, jest niezgodny z opisem lub w inny sposób narusza niniejszy Regulamin, winny jest poinformować o tym Clemens, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego w każdej Ofercie. Dane wysłane za pomocą tego formularza, przesyłane są bezpośrednio do odpowiedniego pracownika Clemens (Adminstratora). Użytkownik powinien uzasadnić powód zgłoszenia i przekazać merytoryczne informacje jakie posiada na ten temat. Clemens gwarantuje pełną poufność danych objętych zgłoszeniem. Dane Użytkownika zgłaszającego problem nie zostaną udostępnione Sprzedawcy, chyba że Użytkownik wyrazi na to pisemną zgodę. Administrator w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości może podjąć decyzję o wstrzymaniu publikacji takiej Oferty, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości ze Sprzedawcą.

3.18 Zabronione jest uczestnictwo w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta, a także licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem lub innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.

Artykuł 4. Postanowienia dotyczące Sprzedawców

4.1 Podmiot który chce uzyskać uprawnienia Sprzedawcy, a tym samym uzyskać dostęp do możliwości sprzedaży Towarów za pośrednictwem Clemens, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dla Sprzedawców. Warunkiem koniecznym przyznania Użytkownikowi uprawnień Konta Sprzedawcy jest spełnienie kryteriów opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.2 Spełnienie wszystkich kryteriów opisanych w Załączniku nr 1 nie jest jednoznaczne z automatycznym przyznaniem Użytkownikowi uprawnień Konta Sprzedawcy. Clemens zastrzega sobie prawo do stosowania dodatkowych kryteriów, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.

4.3 Clemens zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania podmiotowi uprawnień Sprzedawcy bez podania przyczyny.

4.4 Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego dla Sprzedawców i jego pozytywnej weryfikacji przez Clemens, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Sprzedawcy. Po zalogowaniu do Konta Sprzedawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane, w szczególności adresy, dane firmy, dane kontaktowe i dane dotyczące rachunku bankowego.

4.5 Sprzedawcy zobowiązani są do umieszczenia Oferty w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru oraz do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących opisu Oferty podanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

4.6 Sprzedawca może dokonywać Transakcji w ramach Clemens i korzystać z wszystkich innych uprawnień Konta Użytkownika (Konta Kupującego). Wszystkie postanowienia dotyczące Konta Użytkownika mają zastosowanie do Konta Sprzedawcy.

4.7 W celu dodania nowej Oferty do Serwisu, Sprzedawca musi zalogować się do swojego Konta Sprzedawcy.

4.8 Clemens niezwłocznie informuję Sprzedawcę o każdej nowej Transakcji, o każdej zmianie statusu Transakcji, a także o otrzymaniu wiadomości od Użytkowników.

4.9 Sprzedawcy zobowiązują się do nieoferowania w Serwisie Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie, może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.10 Niezależnie od postanowień art. 4 ust. 4.9 zabronione jest wystawianie na sprzedaż Towarów wymienionych jako Towary Zakazane w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

4.11 Wszystkie Oferty Sprzedawcy podlegają weryfikacji zgodnie z art. 5 ust. 5.5 Regulaminu.

4.12 Sprzedawca zobowiązany jest na bieżąco monitorować wszystkie Oferty wystawione w ramach Clemens, a w szczególności niezwłocznie oznaczyć dany Przedmiot statusem "Niedostępny", w przypadku kiedy nastąpiła sprzedaż Towaru poprzez inny kanał sprzedaży niż Serwis Clemens.

4.13 Zabrania się, aby Sprzedawca nakłaniał Użytkowników do dokonania zakupów poza Serwisem Clemens.

4.14 Dane mogące posłużyć do identyfikacji Sprzedawcy takie jak: nazwa firmy, logotyp, NIP, Regon, adres, dane kontaktowe, dane nawigacyjne, linki do stron www i tym podobne, nie mogą pojawić się w treści Oferty ani na załączonych zdjęciach.

4.15 Zabrania się, aby Sprzedawca w kontaktach z Użytkownikami pytał o ich dane kontaktowe. Zabrania się również, aby Sprzedawca podawał w treści wiadomości swoje dane kontaktowe, w szczególności nazwę firmy, NIP, Regon, adres, dane nawigacyjne, dane kontaktowe, linki do stron www itp.

4.16 W przypadku zaniechania obowiązku opisanego w art. 4 ust. 4.12 i zakupu przez Kupującego Przedmiotu, który jest niedostępny, a którego Oferta nie została oznaczona jako "Niedostępny", Clemens zastrzega sobie prawo do zachowania prowizji od takiej Transakcji, tytułem poniesionych kosztów operacyjnych i wizerunkowych, a także podjęcia kroków zgodnie z art. 10 ust. 10.8.

4.17 Naruszenie którejkolwiek z zasad opisanych w art. 4 ust. od 4.12 do 4.15 jest traktowane jako rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować zawieszeniem na czas określony lub nieokreślony Konta Sprzedawcy, bądź też usunięciem Konta Sprzedawcy z Serwisu.

4.18 Sprzedawca powinien mieć pełne umocowanie prawne do sprzedaży Towarów w Serwisie Clemens, tzn. powinien być właścicielem Towarów, a w przypadku jeżeli nie jest ich właścicielem, powinien posiadać stosowną umowę z właścicielem (np. umowę komisową) lub inny dokument upoważniający go do sprzedaży (np. pisemne pełnomocnictwo).

4.19 Clemens może przyznać Sprzedawcy specjalny status tzw. "Supersprzedawca", który daje dwa dodatkowe uprawnienia (przywileje). Supersprzedawca ma możliwość publikowania własnych Ofert w Serwisie. Ponadto Supersprzedawca otrzymuje środki z tytułu opłaconej Transakcji (Kwota Do Wypłaty) niezwłocznie po tym jak potwierdzi, że Towar objęty tą Transakcją jest dostępny do sprzedaży i wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego. Aby otrzymać ten status, Sprzedawca musi spełniać następujące kryteria:

a. Posiadać współczynnik Ofert nie opublikowanych na stałe, w stosunku do ilości wszystkich Ofert dodanych do Serwisu, poniżej 5 procent.

b. Posiadać współczynnik Transakcji, które nie doszły do skutku z winy Sprzedawcy w stosunku do ilości wszystkich Transakcji, poniżej 5 procent.

c. Posiadać współczynnik Sporów Transakcyjnych w stosunku do ilości wszystkich Transakcji poniżej 5 procent.

d. Posiadać poniżej 5 procent negatywnych opinii, w ankietach wypełnianych przez Kupujących dotyczących danego Sprzedawcy.

Clemens zastrzega sobie prawo do możliwości odebrania statusu Supersprzedawca, podmiotowi, który przestał spełniać powyższe kryteria.

II. Transakcje

Artykuł 5. Oferty

5.1 Sprzedawca po zalogowaniu się do Konta Użytkownika sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Clemens formularz sprzedaży (tzw. formularz dodania nowego Przedmiotu), określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Clemens nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty, Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Clemens - w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym - nie narusza praw osób trzecich. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.2 Dane podane w Ofercie powinny być zgodne z instrukcjami podanymi w formularzu tworzenia Ofert. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, czas powstania, autor, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3 Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, określania ceny i zamieszczania zdjęć zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.4 Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4 ust. 4.9 Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

5.5 Po dodaniu Oferty przez Sprzedawcę trafia ona do odpowiedniego Moderatora, który posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Moderator to pracownik Clemens lub zewnętrzny ekspert współpracujący z Clemens, który weryfikuje Oferty i podejmuje decyzje dotyczące publikacji Ofert w Serwisie. Moderator podejmuje decyzje na podstawie informacji podanych przez Sprzedawcę tj. opisu Oferty, Parametrów Oferty, zdjęć dołączonych do Oferty, a także opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu. Ponadto każdy Moderator zobligowany jest do weryfikacji czy określona Oferta jest zgodna z Regulaminem oraz czy Przedmiot spełnia wytyczne podane w dokumencie pt. "Programu zapewnienia jakości" (określonym w art. 1 Regulaminu). Moderator po podjęciu decyzji może powziąć następujące kroki:

a. Opublikować ofertę -od tego momentu staje się ona widoczna w Serwisie.

b. Dokonać edycji opisu Oferty i (lub) Parametrów Oferty, a następnie ją opublikować. Edycja opisu i Parametrów Oferty może być dokonana przez Moderatora tylko i wyłącznie w następującym zakresie: Edycja w zakresie spójności nazewnictwa, poprawienia tzw. "oczywistych omyłek", usunięcia informacji, które naruszają niniejszy Regulamin, a w szczególności wytycznych zamieszonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Ponadto Moderator może zmienić kategorie Przedmiotu oraz dodać Parametry Oferty, które Sprzedawca pominął (np. kolor, styl itp.). Moderator nie może ingerować w treść merytoryczną Oferty, ani zmieniać istotnych Parametrów Oferty, jak np. cena, autor, producent, marka, stan zachowania przedmiotu itd.

c. Dokonać edycji zdjęć dołączonych do Oferty, a następnie opublikować Ofertę. Edycja zdjęć może być dokonana przez Moderatora tylko i wyłącznie w zakresie zmiany kolejności zdjęć i poprawy ich jakości lub zgodności z wytycznymi podanymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu, w sytuacji gdy Moderator uzna, że taka edycja jest możliwa i niezbędna w danym przypadku.

d. Odmówić publikacji Oferty lub wstrzymać publikację Oferty warunkowo, ze wskazaniem przyczyny. W takim przypadku Moderator podaje przyczynę z jakiego powodu dana Oferta nie została opublikowana, a Sprzedawca ma możliwość usunięcia przyczyny i ponownego dodania tej Oferty do Serwisu.

e. Odmówić publikacji Oferty lub wstrzymać publikację Oferty na stałe, z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny. Jest to równoznaczne z usunięciem tej Oferty, wówczas Sprzedawca nie ma prawa ponownego dodania Oferty dotyczącej tego konkretnego przedmiotu do Serwisu.

Moderator może powziąć jednocześnie kroki opisane w punktach: b i c.

5.6 Oferty Sprzedawców, którzy zgodnie z art. 4 ust. 4.19 otrzymali uprawnienia samodzielnego publikowania własnych Ofert (tzw. Supersprzedawca) podlegają takim samym zasadom weryfikacji, jak Oferty pozostałych Sprzedawców. Oznacza to, że wszystkie zasady weryfikacji Ofert opisane w art. 5 ust. 5.5 mają także zastosowanie do Ofert Supersprzedawców. Jedyna różnica między Sprzedawcą a Supersprzedawcą polega na tym, że w przypadku Ofert Supersprzedawców, Moderator zamiast odmowy publikacji Oferty, wstrzymuje publikację Oferty.

5.7 Oferty oznaczone przez Sprzedawcę jako tzw. Sprzedaż Prywatna podlegają takim samym zasadom weryfikacji, jak wszystkie inne Oferty zamieszczone w Serwisie.

5.8 Weryfikacja Oferty przez Moderatorów, liczona jest od momentu dodania Oferty przez Sprzedawcę i może zając do 24 godzin. Jeżeli Sprzedawca ustawił czas rozpoczęcia Aukcji Holenderskiej na okres w którym odbywa się weryfikacja Oferty, wówczas zostanie On poinformowany przez Clemens o konieczności przesunięcia czasu rozpoczęcia Aukcji.

5.9 Sprzedawca ma możliwość odpłatnego wyróżnienia swojej Oferty w Serwisie na okres 7 lub 30 dni. Wyróżnione Oferty wyświetlane są zawsze na górze katalogu ofert oraz są podświetlone innym kolorem, niż pozostałe Oferty. Ponadto Sprzedawca może wykupić promowanie Oferty na stronie głównej Serwisu na okres 7 lub 30 dni. W jednej Ofercie nie można łączyć tych dwóch metod promowania. W przypadku ofert Sprzedaży Prywatnej, nie ma możliwości wykupienia opcji dotyczącej promowania Oferty.

5.10 Wykonując czynności, o których mowa w art. 5 ust. 5.1, Sprzedawca zleca Clemens publikację Oferty. Przedmioty są umieszczane w Serwisie przez Sprzedawcę w formie Oferty na czas nieokreślony, z wyjątkiem Aukcji Holenderskich, w których Sprzedawca wskazuje dokładny czas rozpoczęcia i czas zakończenia aukcji. Aukcje Holenderskie nie mogą trwać krócej niż 1 dobę i dłużej niż 62 dni. W przypadku Sprzedaży Ze Stałą Cena Oferta będzie opublikowana do momentu sprzedaży przedmiotu(ów), lub do czasu zakończenia Oferty przez Sprzedawcę. Przez zakończenie Oferty rozumie się oznaczenie przedmiotu statusem: "Niedostępny" przez Sprzedawcę.

5.11 Rozpoczęcie Aukcji Holenderskiej może zostać określone przez Sprzedawcę na czas przyszły, wówczas taka Aukcja otrzyma status "planowana", natomiast w Serwisie wyświetlana będzie informacja o tej Aukcji z podaną datą rozpoczęcia i datą zakończenia Aukcji oraz zakresem cenowym w jakim będzie ona prowadzona.

5.12 W przypadku Aukcji Holenderskiej jeżeli Sprzedawca ustali Cenę Minimalną w wysokości 1 zł, wówczas Aukcja taka automatycznie uzyska status tzw. Aukcji Złotówkowej. Wszystkie Aukcje Złotówkowe są wyróżnione innym kolorem w Serwisie.

5.13 Sprzedawca podczas dodawania nowej Oferty może oznaczyć ją jako tzw. Sprzedaż Prywatną. W takiej sytuacji następuje ograniczenie dostępu do tej Oferty tylko i wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia dot. dostępu do Ofert w ramach Sprzedaży Prywatnej; (tzw. Superkupujący, którzy wykupili abonament dostępowy). Oferta taka nie jest widoczna publicznie w Internecie, widzą ja tylko i wyłącznie zalogowani Użytkownicy, którzy posiadają stosowne uprawnienia dostępowe.

5.14 Ceny Przedmiotów dostępnych w sprzedaży stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości, za wyjątkiem Sprzedaży Prywatnej, w której Sprzedawca w trybie Sprzedaży Ze Stałą Ceną ma możliwość oferowania Przedmiotów bez podania Ceny Przedmiotu na zasadzie zaproszenia Użytkowników do składania Ofert Cenowych.

5.15 Cena Przedmiotu określona w Ofercie przez Sprzedawcę musi być wskazana w wysokości brutto i powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Cena Przedmiotu podana w Ofercie musi zawierać prowizje Clemens oraz wszystkie inne opłaty (prowizje i podatki, oprócz Kosztów Dostawy). Szczegółowe wytyczne dot. ustalenia Ceny Przedmiotu znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

5.16 Sprzedawca, oprócz ceny za Przedmiot, może dodatkowo obciążyć Kupującego, jedynie wskazanymi w Ofercie Kosztami Dostawy w rzeczywistej wysokości.

5.17 Oferty Sprzedaży Ze Stałą Ceną, które po upływie 30 dni od wystawienia nie zostały sprzedane, mogą zostać przecenione przez Sprzedawcę. Sprzedawca podaje nową niższą Cenę Przedmiotu lub wpisuje wartość Przeceny w procentach. Wówczas taka Oferta wyświetla się w Serwisie z informacją o Przecenie i wysokością Przeceny zaokrągloną do pełnych procentów.

5.18 Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedawca jest związany jej treścią. Sprzedawca może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej Oferty Cenowej lub pierwszej Oferty z limitem. W przypadku Oferty Sprzedaży Ze Stałą Ceną, Sprzedawca nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedawcę w treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Sprzedawca z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja w Clemens) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć (zwanych dalej „Treść”), zezwala Clemens na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Clemens i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Serwis Clemens jest uprawniony do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Clemens zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Clemens oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Clemens oraz podmiotów, którym Clemens udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez Clemens zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Clemens oraz podmioty, którym Clemens udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

5.19 W przypadku, gdy dana Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Clemens może:

a. Wstrzymać publikacje Oferty lub nie dopuścić do publikacji danej Oferty, albo podjąć inne kroki opisane w art 5 ust. 5.5.

b. Zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę Sprzedaży Ze Stałą Ceną- jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność.

c. Usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być ona dostępna w Clemens, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów dokonane w jej ramach, nie wywołują skutku.

5.20 Przedmiot, który został sprzedany w ramach Serwisu Clemens, otrzymuje automatycznie status "Sprzedany". Sprzedawca nie ma możliwości samodzielnego oznaczenia Przedmiotów statusem "Sprzedany". Tym samym Przedmiot, który został sprzedany inną metodą niż za pośrednictwem Serwisu Clemens, powinien być oznaczony przez Sprzedawcę jako "Niedostępny".

5.21 Przedmiot, który nie został sprzedany w ramach Licytacji (Aukcji Holenderskich), otrzymuje automatycznie status "Niesprzedany". Sprzedawca jest obowiązany do niezwłocznej zmiany statusu takiego przedmiotu, odpowiednio na "Dostępny" albo "Niedostępny". Zmiana statusu na "Dostępny" oznacza ponowne dodanie Przedmiotu do sprzedaży. W przypadku jeżeli dany Przedmiot pozostaje w statusie "Niesprzedany", dłużej niż 10 dni, Clemens automatycznie zmieni jego status na "Niedostępny".

5.22 Przedmioty, które zostały sprzedane, niesprzedane albo oznaczone przez Sprzedawcę jako "Niedostępne", są nadal widoczne w Serwisie, a Sprzedawca nie ma możliwości ich usunięcia. Publikacja tych Ofert ma charakter wyłącznie archiwalny. Kupujący nie mają możliwości kontaktowania się ze Sprzedawcą w ramach tych Ofert. Oferty te nie są eksponowane w Serwisie - znajdują się na dalekich stronach katalogu ofert.

Artykuł 6. Przebieg Transakcji i zawarcie umowy w ramach Oferty

6.1 Clemens nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

6.2 Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedawcę w treści Oferty, zalogowany Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru, bierze udział w Licytacji poprzez wybór opcji Kup Teraz lub złożenie Oferty z limitem, składa Ofertę Cenową lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz w Sprzedaży Ze Stałą Ceną. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

6.3 Do udziału w Aukcji Holenderskiej zalogowani Licytanci mogą przystąpić w każdej chwili, w czasie jej trwania. Licytant który jako pierwszy zdecyduje się skorzystać z opcji Kup Teraz, a następnie potwierdzi swój wybór, staje się nabywcą przedmiotu za Cenę Aktualną. W tym momencie dana Aukcja Holenderska zostaje zakończona, a inni Licytanci nie mają już możliwości przystąpienia do tej Licytacji. W przypadku jeżeli dwóch lub więcej Licytantów wybierze opcję Kup Teraz w tym samym momencie, wygrywa ten, który jako pierwszy potwierdzi swój wybór. W przypadku gdy dwóch lub więcej Licytantów wybrało opcję Kup Teraz w niewielkich odstępach czasu, zawsze wygrywa ten, który jako pierwszy potwierdzi swój wybór, bez względu na to, który z nich wybrał opcję Kup Teraz jako pierwszy.

6.4 Okno potwierdzające chęć Zakupu w Aukcji Holenderskiej wyświetla się przez 60 sekund (tzw. timeout). Jeżeli Licytant nie zdąży w tym czasie potwierdzić Zakupu w sytuacji gdy nadal jest zainteresowany Zakupem, musi ponowne wybrać opcję Kup Teraz i potwierdzić swój wybór.

6.5 Licytant może w aktywnej Aukcji Holenderskiej złożyć Ofertę z limitem. Jest to rodzaj oferty w postaci kwoty jaką Licytant jest gotowy zapłacić za dany przedmiot. Oprogramowanie platformy Clemens, tzw. "automatyczny agent", samoczynnie złoży Ofertę z limitem w imieniu Licytanta w momencie gdy Cena Aktualna Przedmiotu w tej Aukcji zrówna się z wysokością limitu, pod warunkiem, że w tym momencie dana Aukcja jest nadal aktywna. W momencie złożenia Oferty z limitem przez "automatycznego agenta" Aukcja zostaje zakończona, a Licytant, który złożył tę Ofertę zostaje zwycięzcą Aukcji. Licytant może w czasie trwania Aukcji wycofać Ofertę z limitem, lub zmienić wysokość limitu. W przypadku Licytacji z widoczną Ceną Minimalną wysokość Limitu musi być równa lub mniejsza od Ceny Aktualnej i jednocześnie równa lub większa od Ceny Minimalnej. W przypadku Licytacji z ukrytą Ceną Minimalną wysokość Limitu musi być jedynie równa lub mniejsza od Ceny Aktualnej. W przypadku złożenia w danej Aukcji dwóch lub więcej Ofert z limitem na taką samą kwotę, wygrywa Licytant, który złożył Ofertę z limitem jako pierwszy. Oferta z limitem jest poufna i Sprzedawca nie jest informowany o tym, że taka oferta została złożona przez Licytanta.

6.6 W sytuacji gdy limit Oferty z limitem w Aukcji Holenderskiej nie jest równy postąpieniu, ale zawiera się w przedziale postąpienia o jakie obniżana jest Cena Aktualna, czyli wysokość ta jest mniejsza od Ceny Aktualnej i jednocześnie jest większa niż kwota do jakiej nastąpi kolejne obniżenie Ceny Aktualnej — wówczas system aukcyjny Clemens zakończy taką Aukcję w momencie najbliższego obniżenia Ceny Aktualnej, a Licytant, który złożył taką Ofertę z limitem, zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej wysokości limitu.

6.7 Oferta z limitem ma pierwszeństwo przed opcją Kup Teraz. Oznacza to, że w sytuacji gdy w danej Aukcji została złożona Oferta z limitem na określoną kwotę, w momencie gdy następuje automatyczne obniżenie Ceny Aktualnej do tej kwoty, i tzw. "automatyczny agent" składa Ofertę z limitem to Licytanci, którzy chcą tym samym momencie zakupić ten sam Towar poprzez wybór opcji Kup Teraz, nie mają takiej możliwości.

6.8 Sprzedawca może wstrzymać bieg Aukcji Holenderskiej. Wstrzymanie Aukcji może nastąpić na okres nie dłuższy niż 48 godzin i tylko i wyłączenie w uzasadnionym przypadku, w sytuacji gdy Sprzedawca ma wątpliwości co do tego, czy Towar nadal może być traktowany jako dostępny do sprzedaży. Po wyjaśnieniu wątpliwości Aukcja taka powinna zostać niezwłocznie wznowiona lub zakończona przed czasem. W okresie wstrzymania Aukcji, Licytanci nie mogą składać Ofert z limitem, ani wybrać opcji Kup Teraz. Po wznowieniu Aukcji, Oferty z limitem, które zostały złożone przed wstrzymaniem Aukcji zachowują ważność i wywołują skutek. W przypadku zakończenia przed czasem Aukcji, w statusie wstrzymana lub gdy okres wstrzymania Aukcji pokryje się z planowanym czasem zakończenia tejże Aukcji, za moment zakończenia Aukcji przyjmuje się moment, w którym Aukcja została wstrzymana.

6.9 W przypadku niektórych Ofert w trybie Sprzedaży Ze Stałą Ceną, dostępna jest możliwość złożenia Oferty Cenowej. Oznacza to, że Sprzedawca dopuszcza w tym wypadku możliwość negocjowania podanej Ceny Przedmiotu. Aby złożyć Ofertę Cenową, zalogowany Użytkownik wpisuje w odpowiednim polu, wysokość Oferty Cenowej i potwierdza swój wybór. Wszystkie Oferty Cenowe w wysokości poniżej 50% Ceny Przedmiotu są automatycznie odrzucane przez Clemens. Sprzedawca może również ustawić inną minimalną kwotę, poniżej której wszystkie Oferty Cenowe będą automatycznie odrzucane przez Clemens. Sprzedawca może daną Ofertę Cenowa zaakceptować, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca może daną Ofertę Cenową odrzucić, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu negocjacji. Sprzedawca może również złożyć kontrofertę. W przypadku otrzymania kontroferty od Sprzedawcy, Kupujący może ją zaakceptować, co jest równoznaczne z zawarciem umowy, lub może ją odrzucić, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu negocjacji. Kupujący w takiej sytuacji może również złożyć kontrofertę. Po otrzymaniu kontroferty od Kupującego, Sprzedawca może ją już tylko- albo zaakceptować albo odrzucić, i nie ma możliwości złożenia kolejnej kontroferty.

6.10 Kolejną negocjację ceny (Oferta Cenowa) w danej Ofercie, Użytkownik może zainicjować dopiero po upływie 15 dni, od momentu zakończenia procesu negocjacji ceny w tej Ofercie.

6.11 Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedawcą, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać uczestników Transakcji.

6.12 W przypadku Aukcji umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który skorzystał z opcji Kup Teraz w aktywnej Aukcji i jako pierwszy potwierdził swój wybór, lub Użytkownik, który jako pierwszy złożył Ofertę z najwyższym limitem i oferta ta zwyciężyła w danej Aukcji.

6.13 W przypadku Sprzedaży Ze Stała Ceną umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który wybrał opcje Kup Teraz i następnie potwierdził swój wybór; lub z Użytkownikiem, który złożył Ofertę Cenową, która została zaakceptowana przez Sprzedawcę lub też Użytkownikiem, który zaakceptował kontrofertę otrzymaną od Sprzedawcy.

6.14 Kupujący, który zawarł umowę, zostaje przeniesiony do części Serwisu w której może dokonać bezpiecznej płatności online, za zakupione Towary, oraz potwierdzić swój adres wysyłki.

6.15 Po dokonaniu płatności przez Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

6.16 Kupujący po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownika może sprawdzić w zakładce "Moje zakupy" aktualny status transakcji, numer przesyłki i otrzymane faktury od Sprzedawców. W zakładce "Moje zakupy" Kupujący może również zmienić adres wysyłki zgodnie z informacjami podanymi w art. 7 ust. 7.23.

6.17 Użytkownik zobowiązany jest do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą na żądanie pracownika Clemens, szczególnie w przypadku zaistnienia tzw. Sporu Transakcyjnego (definicja w art. 1 Regulaminu).

6.18 W uzasadnionych przypadkach Clemens zastrzega sobie prawo do anulowania Transakcji. Za uzasadniony przypadek rozumieć należy w szczególności: łatwo zauważalny dla Kupującego błąd techniczny systemu sprzedaży (np. rażąco zaniżona Cena Przedmiotu z winy Clemens), brak dostępności lub uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży. W przypadku anulowania Transakcji przez Clemens, zwrot środków następuje nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od anulowania Transakcji.

Artykuł 7. Płatności i dostawa

7.1 Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni.

7.2 Kupujący dokonują płatności przy użyciu wyspecjalizowanego systemu bezpiecznych płatności online. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

7.3 Sprzedawca w ramach Clemens może dla danej Oferty wybrać tylko jedną metodę dostawy i w związku z tym może ustalić tylko jeden Koszt Dostawy.

7.4 Koszt Dostawy jest ustalany przez Sprzedawcę, oddzielnie dla każdego egzemplarza Przedmiotu.

7.5 Koszt Dostawy pokrywa Kupujący.

7.6 Koszt Dostawy, w formie przesyłki kurierskiej, pocztowej lub innej usługi transportowej, naliczane są automatycznie w momencie Zakupu Przedmiotu, oddzielnie dla każdego z Przedmiotów.

7.7 Zamawiając dwa lub więcej Przedmiotów od tego samego Sprzedawcy, Kupujący pokrywa pełny Koszt Dostawy za wszystkie Przedmioty.

7.8 Przedmioty w Ofercie stanowią własność Sprzedawcy do momentu odebrania przesyłki przez Kupującego.

7.9 Przedmioty pochodzące od jednego Sprzedawcy mogą zostać wysłane w osobnych przesyłkach.

7.10 Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego Sprzedawcy będą wysyłane w osobnych przesyłkach.

7.11 Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Sprzedawcę na adres dostawy podany przez Kupującego.

7.12 Każdy Towar musi być wysłany przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 10 dni roboczych - licząc od momentu dokonania Transakcji sprzedaży chyba, że czas wysyłki Towaru uległ wydłużeniu na wyraźne żądanie Kupującego.

7.13 W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.

7.14 Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć, tak aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie. W przypadku towarów delikatnych (np. szklanych), Towarów wartościowych i unikatowych, Sprzedawca powinien dodatkowo wykupić opcję "ostrożnie", a także dodatkowe ubezpieczenie w firmie kurierskiej. Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w Koszcie Dostawy podanym w Ofercie.

7.15 Zabrania się Sprzedawcom dołączania do przesyłek ofert handlowych oraz wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Kupującego do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą w przyszłości, w szczególności adresu e-mail, numeru telefonu i adresu strony internetowej.

7.16 Sprzedawca zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek, na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej lub uszkodzonej przesyłki.

7.17 Po wysłaniu Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić nadanie przesyłki w swoim Koncie Sprzedawcy oraz przekazać Kupującemu numer listu przewozowego oraz dane kontaktowe firmy kurierskiej.

7.18 Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego Przedmiotu w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Brak ww. protokołu daje Sprzedawcy podstawę do odrzucenia reklamacji.

7.19 Clemens nie udostępnia możliwości wysyłania Towarów za pobraniem. Wszystkie Towary muszą zostać opłacane przez Kupujących przed ich wysyłką lub przed odbiorem osobistym.

7.20 Odbiór osobisty Towaru przez Kupującego jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej w art. 7 ust. 7.21.

7.21 W sytuacji gdy podczas procesu zakupu Towaru w Clemens, przed dokonaniem płatności, algorytm Clemens wykryje, że Kupujący i Sprzedawca są z tego samego miasta, wówczas Kupujący oprócz możliwości wysyłki Towaru, otrzyma też do wyboru, możliwość odbioru osobistego Towaru. Podczas sprawdzania czy Kupujący i Sprzedawca są z tego samego miasta, brany jest pod uwagę adres dostawy podany przez Kupującego, a w przypadku jego braku, adres korespondencyjny podany podczas Rejestracji.

7.22 W sytuacji gdy Kupujący i Sprzedawca są z innych miast (na podstawie danych podanych w Clemens), a Kupujący po dokonaniu Zakupu podejmie decyzję, o odbiorze osobistym Towaru od Sprzedawcy, wówczas Clemens nie bierze odpowiedzialności za ewentualny brak zwrotu Kupującemu Kosztu Dostawy przez Sprzedawcę.

7.23 Zmiana adresu wysyłki przez Kupującego w ustawieniach Konta Użytkownika nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla Zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Przedmioty z takiego Zamówienia zostaną wysłane na adres podany w trakcie jego składania. W takiej sytuacji ani Clemens ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za dostarczenie Towaru pod zły adres.

7.24 Termin wysyłki Towaru może ulec wydłużeniu, na wyraźne żądanie Kupującego.

Artykuł 8. Rozliczenia pomiędzy Clemens a Sprzedawcami

8.1 Sprzedawca może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą Towaru na swoim Koncie Sprzedawcy. Wyświetlane są tam statystyki dotyczące sprzedaży oraz wysokość należnej prowizji dla Clemens.

8.2 Wypłata środków następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zdefiniowany przez niego w Koncie Sprzedawcy.

8.3 Clemens nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku lub błędnego wpisania numeru rachunku bankowego o którym mowa w art. 8 ust. 8.2 przez Sprzedawcę, a w szczególności za spowodowany tym błędem brak możliwości przelewu środków należnych Sprzedawcy przez Clemens.

8.4 Wypłata środków z tytułu Transakcji dla Sprzedawcy następuje nie wcześniej niż w momencie kiedy Sprzedawca potwierdzi, że Towar jest dostępny do sprzedaży i możliwy do wysyłki lub do odbioru osobistego przez Kupującego.

8.5 W sytuacji gdy Sprzedawca poinformuje Kupującego, że Towar nie jest dostępny do sprzedaży, wówczas środki pieniężne z tytułu zakupu ww. Towaru, są niezwłocznie zwracane na rachunek bankowy Kupującego.

8.6 W sytuacji opisanej w art. 8 ust. 8.5 Clemens może wobec Sprzedawcy podjąć kroki zgodnie z art. 10 ust. 10.8.

8.7 W przypadku tzw. Supersprzedawców (definicja w art. 1) wypłata środków następuje po spełnieniu wymogu opisanego w art. 8 ust. 8.4 bez względu na to, czy Towar jest wysyłany czy Kupujący odbiera go osobiście .

8.8 W przypadku Sprzedawców wypłata środków z tytułu Transakcji następuje w momencie, gdy Sprzedawca oznaczy przesyłkę jako wysłaną na swoim Koncie Sprzedawcy i wskaże numer przesyłki Kupującemu. W przypadku gdy Kupujący odbiera towar osobiście, wypłata środków następuje po spełnieniu wymogów opisanych w art. 8 ust. 8.4.

8.9 Clemens zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków za Transakcje w obrębie których:

a. Sprzedawca zalega z terminową wysyłką Towaru określoną w art. 7 ust. 7.12.

b. Trwa postępowanie reklamacyjne lub zwrot Towaru.

c. Sprzedawca nie oznaczył przesyłki jako wysłanej w wyznaczonym terminie lub nie wprowadził rachunku lub faktury za Transakcję do Systemu.

8.10 Wstrzymanie wypłaty środków o którym mowa w art. 8 ust. 8.9, trwa do momentu aż Sprzedawca wywiąże się z zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z Clemens.

8.11 W przypadku odstąpienia od Zakupu przez Kupującego, spowodowanym opóźnieniem w wysyłce Przedmiotu przez Sprzedawcę, Clemens zastrzega sobie prawo do zachowania prowizji od tej Transakcji.

8.12 Po upływie każdego miesiąca, Clemens wystawia Sprzedawcy fakturę VAT obejmującą łączną prowizję, pobraną od wszystkich Transakcji w danym miesiącu, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

8.13 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie formie elektronicznej, w formacie pdf, i są wysyłane na adres e-mail Sprzedawcy lub dostępne do pobrania po zalogowaniu do Konta Sprzedawcy.

8.14 Ewentualne korekty faktur będą wysyłane przez Clemens na adres e-mail Sprzedawcy lub udostępniane do pobrania po zalogowaniu do Konta Sprzedawcy.

Artykuł 9. Reklamacje i zwroty

9.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem może najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od Zakupu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu wysyłki zwrotnej określonego art. 9 ust. 9.8.

9.2 Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu, poprzez wypełnienie znajdującego się w Koncie Użytkownika formularza zwrotu.

9.3 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

9.4 Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.

9.5 Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedawcy najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od Zakupu. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.

9.6 Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i Koszt Dostawy do Kupującego).

9.7 Zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Przedmiotu w stanie bez zastrzeżeń dokonuje Sprzedawca, chyba że Sprzedawca i Kupujący postanowią inaczej w porozumieniu z Clemens.

9.8 Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.9 Wymiana Przedmiotów oferowanych w Serwisie nie jest możliwa, chyba że Sprzedawca i Clemens wspólnie zadecydują inaczej. Wówczas przebieg procesu wymiany jest ustalany wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego, w porozumieniu z Clemens.

9.10 Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawców, jednak w przypadku sporów, Clemens zastrzega sobie prawo do wystąpienia w charakterze arbitra rozstrzygającego czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych Sporów Transakcyjnych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący powinien udokumentować stwierdzone wady, niezgodności, uszkodzenia lub inne przesłanki do reklamacji Przedmiotu.

9.11 Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy lub jest niezgodny z Ofertą, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od jego Zakupu. Reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w Ofercie.

9.12 W celu dokonania reklamacji Przedmiotu Kupujący wypełnia formularz reklamacji i wysyła zgłoszenie reklamacji do Sprzedawcy. Wzór zgłoszenia jest dostępny do pobrania poprzez Konto Użytkownika.

9.13 Po zaistnieniu Sporu Transakcyjnego lub po zgłoszeniu reklamacji, Kupujący jest obowiązany do poinformowania Clemens o zaistniałym zdarzeniu.

9.14 Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Przedmiot na adres Sprzedawcy dostarczony mu przez Clemens, chyba że Kupujący i Sprzedawca, w porozumieniu z Clemens uznają inaczej.

9.15 Gdy Sprzedawca naprawi Przedmiot, po odesłaniu go do Kupującego, zobowiązany jest potwierdzić jego wysyłkę.

9.16 W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem środków, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów tj. wartość Przedmiotu, Koszt Dostawy pierwotnej do Kupującego i udokumentowany Koszt Dostawy zwrotnej Przedmiotu. Zwrotu środków na rachunek bankowy Kupującego dokonuje Sprzedawca.

9.17 Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu wynikającą z niedostarczenia nadanej przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Taką reklamację można zgłosić nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od daty wysłania Przedmiotu.

9.18 W celu dokonania reklamacji z tytułu niedostarczonej przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie wypełniając formularz reklamacji znajdujący sie na Koncie Użytkownika.

9.19 Po otrzymaniu zgłoszenia o niedostarczonej przesyłce, Sprzedawca zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.

9.20 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.21 Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. poniżej wskazane możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.

b. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Artykuł 10. Rola Clemens

10.1 Clemens pośredniczy w Transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedawcami a Kupującymi.

10.2 Clemens świadczy usługi na rzecz Sprzedawców polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze oraz umożliwieniu Kupującym dokonania płatności.

10.3 Będąc pośrednikiem wykonującym czynności zmierzające do zawarcia przez Kupującego i Sprzedawcę transakcji będącej umową sprzedaży, Clemens nie świadczy usługi płatniczej w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

10.4 W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty za Zakup kartą płatniczą, Clemens ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie świadczonych przez siebie usług oraz bierze czynny udział w procesie reklamacyjnym jako pośrednik między Sprzedawcą a Kupującym.

10.5 Clemens nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu Clemens ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Clemens w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, kompletność Oferty, zdolność Sprzedawców do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawców.

10.6 Clemens nie gwarantuje żadnej minimalnej ilości Ofert, dostępnych w ramach Sprzedaży Prywatnej, ponieważ jest to parametr zależny od Sprzedawców.

10.7 Clemens może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

10.8 W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Clemens, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. Upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

b. Udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

c. Czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Clemens, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika.

d. Uzależnić korzystanie z Clemens od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

e. Zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

f. Usunąć Konto Użytkownika z Serwisu.

10.9 Niezależnie od zastosowania przez Clemens postanowień art. 10 ust. 10.8 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Clemens, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Clemens lub innych Użytkowników.

10.10 Clemens nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu, w szczególności w przypadku awarii technicznych lub błędów technicznych powodujących brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu lub powodujących opóźnienia lub pominięcia złożonych Ofert Cenowych lub Ofert z limitem.

10.11 Clemens nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu, w szczególności w przypadku awarii technicznych lub błędów technicznych po stronie dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług internetowych oraz dostawcy usług płatniczych.

10.12 Serwis Clemens może być tymczasowo niedostępny z powodu prac technicznych prowadzonych na stronie internetowej www.clemens.pl Niedostępność ta nie może być podstawą do wnoszenia roszczeń względem serwisu Clemens.

Artykuł 11. Opłaty i prowizje

11.1 Rejestracja Konta Użytkownika i utrzymywanie tegoż konta w serwisie Clemens są bezpłatne.

11.2 Użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do Ofert Sprzedaży Prywatnej (otrzymać status Superkupującego) muszą wykupić abonament dostępowy. Mogą oni wykupić abonament na okres sześciu miesięcy, jednego roku, lub dwóch lat. Ponoszą oni opłatę abonamentową zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji umieszoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

11.3 Korzystanie ze statusu Sprzedawcy, jak również dodawanie Ofert w Serwisie jest bezpłatne.

11.4 Każdy Sprzedawca płaci stałą prowizję od Transakcji sprzedaży niezależnie od kategorii w jakiej sprzedawany jest Przedmiot. Wysokość prowizji została podana w Tabeli Opłat i Prowizji zamieszczonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

11.5 Clemens nabywa prawo do prowizji od Transakcji z chwilą gdy Kupujący, dokona Zakupu Towaru w ramach Serwisu.

11.6 Prowizja od Transakcji pobierana jest z bieżących wpływów z tytułu sprzedaży Towarów w ramach Clemens.

11.7 Prowizja pobierana przez system obsługi płatności online zawarta jest w prowizji pobieranej od Sprzedawców przez Clemens, wskazanej w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

11.8 Clemens nie pobiera prowizji od Kosztu Dostawy Przedmiotu.

11.9 Sprzedawca ma możliwość odpłatnego wyróżnienia swojej Oferty w Serwisie na okres 7 lub 30 dni. Ponadto Sprzedawca może wykupić promowanie Oferty na stronie głównej Serwisu również na okres 7 lub 30 dni. Sprzedawca ponosi w takim przypadku opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, umieszoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

11.10 Pomoc w obsłudze Serwisu i pomoc techniczna świadczona przez pracowników Clemens są bezpłatne.

11.11 Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności, w związku z naliczonymi przez Clemens opłatami lub prowizjami.

11.12 Za usługi świadczone w ramach Serwisu, Clemens wystawia faktury VAT zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta Użytkownika.

III. Postanowienia Końcowe

Artykuł 12. Prywatność i poufność

12.1 Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Clemens przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

12.2 Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

12.3 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Clemens w związku z korzystaniem z Clemens, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Clemens.

12.4 Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w art. 12 ust. 12.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Clemens. W szczególności zabronione jest:

a. Składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Clemens.

b. Dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Clemens (na przykład ulotek reklamujących sklep internetowy).

c. Zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.

12.5 Clemens zastrzega sobie prawo do edytowania, filtrowania, lub zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Clemens, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

Artykuł 13. Ochrona treści i znaku towarowego Clemens

13.1 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Clemens stanowią przedmiot praw Clemens lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

13.2 Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Clemens materiałów, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Clemens i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Clemens oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. Wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Clemens, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia.

b. Agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Clemens, w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

13.3 Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego Clemens bez uprzedniej zgody Clemens. Znak towarowy został zgłoszony i zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej.

13.4 Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Clemens, w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma na celu wprowadzenie Klientów w błąd.

13.5 Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w art. 13 ust. 13.1 do 13.4 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.

Artykuł 14. Newsletter, powiadomienia i ankiety

14.1 Nieodpłatna usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Clemens, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych Ofertach lub usługach dostępnych w ramach Serwisu Clemens.

14.2 Newsletter przesyłany jest przez Clemens do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter na Koncie Użytkownika, albo podczas Rejestracji w Serwisie wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.

14.3 Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

14.4 Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji, za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez zmianę ustawień w Koncie Użytkownika.

14.5 Każdy Użytkownik, który chce być informowany automatycznie drogą mailową o nowych, interesujących go Ofertach, które pojawiły się w Serwisie, a które spełniają określone kryteria (np. autor, tytuł, producent), może wypełnić formularz w zakładce "Powiadomienia", celem subskrypcji stosownych powiadomień. W formularzu tym można również włączyć subskrypcję powiadomień, dotyczących wszystkich nowych Aukcji Złotówkowych opublikowanych w Serwisie.

14.6 Korzystający z usługi "Powiadomienia" może w każdej chwili z niej zrezygnować przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi "Powiadomienia" lub poprzez zmianę ustawień w Koncie Użytkownika.

14.7 W zakładce "Obserwowane przedmioty" Użytkownik może włączyć subskrypcję automatycznych powiadomić mailowych o kończących się Aukcjach lub Przecenach Przedmiotów, które obserwuje. Subskrypcję tychże powiadomień, Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć.

14.8 W ramach Clemens na Koncie Użytkownika po zakończeniu każdej Transakcji, Użytkownikom udostępniona jest ankieta, która służy do wymiany subiektywnych opinii i sugestii na temat Serwisu Clemens, jak również opinii na temat przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Ankieta ta jest dobrowolna, jednak jej wypełnienie jest wskazane i istotne, ponieważ opinie i sugestie Użytkowników wyrażone w ankietach, pozwalają pracownikom Clemens na bieżąco monitorować poziom świadczonych usług w ramach Serwisu Clemens, jak również poziom usług świadczonych przez poszczególnych Sprzedawców oraz ich rzetelność. Ponadto opinie Użytkowników na temat przebiegu Transakcji oraz na temat Sprzedawców przekładają się na wewnętrzny system oceny Sprzedawców stosowany w Clemens, który ma wpływ miedzy innymi na przyznanie (lub odebranie) poszczególnym Sprzedawcom dodatkowych uprawnień i przywilejów.

14.9 Dane podane przez Użytkowników we wszystkich usługach opisanych w art. 14, Clemens przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

Artykuł 15. Zmiany Regulaminu

15.1 Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.

15.2 Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni przez Clemens poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.

15.3 Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w art. 15 ust. 15.2 nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych, przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Clemens, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 16 ust. 16.2.

Artykuł 16. Rozwiązanie umowy z Clemens

16.1 Świadczenie usług w ramach Clemens ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

16.2 Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Clemens, dotyczącą wskazanego przez niego Konta Użytkownika, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedawcy zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Clemens formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie Ofert Cenowych oraz składanie Ofert z limitem.

16.3 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Clemens, dotyczącej wskazanego przez niego Konta Użytkownika, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień otrzymania przez Clemens formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta Użytkownika oraz korzystanie z usług dostępnych w Clemens w ramach Konta Użytkownika, nie będzie możliwe.

16.4 Clemens może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Clemens lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

16.5 Clemens zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin, lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.

16.6 Jeżeli Konto Użytkownika zostało usunięte decyzją Clemens, wówczas Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Clemens. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody, to jego nowe Konto Użytkownika zostanie usunięte.

Artykuł 17. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Clemens, której przedmiotem są usługi świadczone przez Clemens na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Clemens będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 18. Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Artykuł 19. Załączniki

19.1 Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

19.2 Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Clemens. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.