REGULAMIN
sprzedaży internetowej
w Domu Aukcyjnym Clemens

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży obiektów o charakterze dzieł sztuki, antyków, obiektów kolekcjonerskich oraz przedmiotów luksusowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Clemens Adam Mazgaj, zwany dalej „Dom Aukcyjny Clemens” lub „Dom Aukcyjny”, z siedzibą w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 7/4, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 737178254, Regon: 360625853 tel.: +48 600 180 714; tel/fax 12 633 52 17, za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem www.clemens.pl.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawartej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym — Domem Aukcyjnym Clemens działającym za pośrednictwem strony internetowej www.clemens.pl.
 3. Klientem Domu Aukcyjnego Clemens może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Oferowane do sprzedaży w Domu Aukcyjnym Clemens obiekty zostały zbadane przez współpracujących z firmą ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a opisy obiektów zamieszczane w ofercie Domu Aukcyjnego są zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia ze stosowania zawartych w nim zasad.
 6. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznana się z Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w niniejszej formie. W razie wątpliwości uznaje się, że dokonanie przez Klienta pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.

II. Przedmiot działalności serwisu internetowego „Clemens”

 1. Przedmiotem działalności Domu Aukcyjnego Clemens jest sprzedaż dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich oraz przedmiotów luksusowych w ramach umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.clemens.pl.
 2. Dom Aukcyjny Clemens prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.
 3. W Domu Aukcyjnym Clemens wystawiane są wyłącznie obiekty o charakterze dzieł sztuki i/lub obiektów kolekcjonerskich, zwane w dalszej części Regulaminu „Dziełami”.
 4. Obiekty są powierzone właścicielowi Domu Aukcyjnego Clemens do sprzedaży przez osoby trzecie bądź też są wyłączną własnością właściciela Domu Aukcyjnego. Obiekty podlegają weryfikacji pod względem autentyczności, pochodzenia i stanu zachowania przez pracowników Domu Aukcyjnego Clemens lub Partnera Merytorycznego.
 5. Dom Aukcyjny Clemens nie umożliwia wstawiania obiektów na Aukcje Online automatycznie poprzez sieć Internet.
 6. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie trwania sprzedaży uzupełniają opis przedmiotu sprzedaży.
 7. Właściciel Domu Aukcyjnego Clemens zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. Dom Aukcyjny Clemens zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w zakupie przedmiotu bez podania przyczyn.
 9. Dom Aukcyjny Clemens nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 11. Dom Aukcyjny Clemens nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas zakupu/ licytacji w Internecie (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.
 12. Do wzięcia udziału w transakcji kupna nie jest wymagane wpłacenie wadium.
 13. Żadna część tej strony internetowej www.clemens.pl (poszczególnych dokumentów) nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na dyskietki, płyty CD-ROM lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

III. Rejestracja konta Klienta i ochrona prywatności

 1. Wzięcie udziału w transakcji zakupu poprzez Dom Aukcyjny Clemens wymaga wejścia na stronę www.clemens.pl, zarejestrowania się w systemie i utworzenia konta. Klient będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, adres domowy, telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta, Klient podaje swój login, hasło oraz dane potrzebne do odzysku hasła.
 2. Konto zostanie aktywowane, gdy Klient kliknie na link aktywacyjny, przesłany przez Dom Aukcyjny Clemens na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Rejestracja i założenie konta Klienta dokonuje się w chwili kliknięcia przez Klienta na link aktywacyjny, o którym mowa w punkcie 2. W przypadku, gdy link nie zostanie aktywowany w ciągu 100 dni, Dom Aukcyjny Clemens zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika ze swoich baz.
 4. Dom Aukcyjny Clemens może zarejestrować i utworzyć konto Klienta bez procedury wysyłania linku, na zasadzie odrębnej autoryzacji.
 5. Klient zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skorzystać z odpowiedniego formularza lub skontaktować się z serwisem drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Dom Aukcyjny Clemens gwarantuje pełną poufność złożonych ofert, informacji nt. transakcji sprzedaży jak również danych osobowych.
 7. Dom Aukcyjny Clemens zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Klienta.
 8. Dom Aukcyjny Clemens rezerwuje sobie prawo usunięcia konta Klienta bądź prawo do jego zawieszenia, uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji on-line, jeżeli działanie Klienta było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Klient nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie płaci za zakupione obiekty).
 9. Dane Klienta pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego Clemens i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 10. Dom Aukcyjny Clemens nie udziela żadnych informacji o Klientach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody.
 11. Przystępując do transakcji zakupu, Klient potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz — stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Dom Aukcyjny Clemens dla celów marketingowych (dane podawane są dobrowolnie; Klient ma prawo do wglądu i ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych).
 12. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotem działalności Domu Aukcyjnego Clemens.
 13. Na życzenie nabywcy istnieje możliwość ukrycia ceny, za jaką został sprzedany dany obiekt, a w niektórych przypadkach istnieje również możliwość ukrycia zdjęcia sprzedanego przedmiotu.

IV. Miejsce Sprzedaży/Aukcji

 1. Sprzedaż w Domu Aukcyjnym Clemens odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.clemens.pl.
 2. Wszystkie obiekty sprzedawane na stronie www.clemens.pl można oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnego Clemens. Właściciel Domu Aukcyjnego umożliwia osobiste zapoznania się z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym w siedzibie firmy, po wcześniejszym telefonicznym albo mailowym ustaleniu terminu spotkania.

V. Ceny i przebieg transakcji zakupu

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.clemens.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (do zapłaty).
 2. Standardowa podana cena jest ceną dzieła bez oprawy. W przypadku, gdy oprawa jest integralną częścią dzieła, zostanie to zaznaczone w opisie, a cena będzie obejmować dzieło łącznie z oprawą.
 3. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszt dostawy dzieła do Klienta, którego wysokość jest podana przy opisie dzieła. W szczególnych przypadkach wysokość kosztów dostawy zależy od specyfiki dzieła i będzie ustalana z Klientem przed wysyłką.
 4. Klient, potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz”, składa wiążącą ofertę aukcyjną zgodnie z art. 70 k.c.
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 6. Unieważnienie oferty złożonej omyłkowo przez Klienta może być dokonane po pisemnym uzasadnieniu przesłanym do Domu Aukcyjnego Clemens (pocztą elektroniczną) w terminie maks. 3 dni od zawarcia przedmiotowej umowy zakupu dzieła.

VI. Warunki zakupu

 1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Clemens.
 2. Wybranie przycisku „Kup teraz”, a następnie, po wprowadzeniu danych osobowych Klienta, wybranie przycisku „Potwierdź”, oznacza złożenie wiążącej oferty aukcyjnej zgodnie z art. 70 k.c.
 3. Dom Aukcyjny Clemens niezwłocznie potwierdza zawarcie umowy sprzedaży, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient dokonuje zapłaty ceny za Dzieło wraz z jego kosztami dostawy na rachunek bankowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności Dzieła do sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy zapłata ceny za dzieło nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Dom Aukcyjny Clemens zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Dzieła, o czym poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Dom Aukcyjny Clemens wystawia Klientowi dokument potwierdzający Sprzedaż (faktura VAT).
 7. Dom Aukcyjny Clemens przewiduje możliwość zakupu Dzieł za pośrednictwem odrębnie organizowanych aukcji oraz form sprzedaży niedostępnych na stronie internetowej www.clemens.pl.

VII. Aukcje w systemie holenderskim

 1. Aukcje w systemie holenderskim zwane dalej aukcjami holenderskimi to aukcje, w których cena obiektu jest obniżana wraz z upływem czasu. Po konsultacji z ekspertem w danej dziedzinie sztuki i dokonaniu wyceny, ustalana jest szacunkowa rynkowa wartość danego obiektu (na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej, czasu powstania, stanu zachowania itd.), w postaci widełek cenowych. Aukcja holenderska prowadzona jest w obrębie tych widełek – zawsze od ceny wyższej do ceny niższej.
 2. Przedział czasowy, w jakim prowadzona jest aukcja holenderska, jest stały i wynosi 30 dni. Od momentu uruchomienia aukcji holenderskiej dla danego przedmiotu Dom Aukcyjny Clemens nie ma możliwości zmiany cen. W momencie wystawienia aukcji holenderskiej uruchomione zostaje wsteczne odliczanie zegara, które trwa do końca aukcji.
 3. Od momentu uruchomienia aukcji holenderskiej cena danego obiektu jest automatycznie i proporcjonalnie obniżana o każdej pełnej godzinie, bez względu na porę dnia. Przedmiot można kupić w każdej chwili w czasie trwania aukcji holenderskiej.
 4. Aby kupić przedmiot, należy się zarejestrować na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Clemens www.clemens.pl i być zalogowanym. Osoba, która jako pierwsza zdecyduje się nacisnąć przycisk „Kup teraz”, staje się nabywcą przedmiotu i w tym momencie aukcja zostaje zakończona.
 5. Naciśniecie przycisku „Kup teraz”, a następnie przycisku „Potwierdź”, oznacza złożenie wiążącej oferty aukcyjnej zgodnie z art. 70 k.c.
 6. Wszystkie ceny podane na aukcji holenderskiej są cenami brutto. Do podanych cen nie są doliczane żadne prowizje ani opłaty za wyjątkiem ewentualnych kosztów przesyłki.
 7. Termin płatności w przypadku aukcji holenderskich wynosi 10 dni roboczych i jest liczony od momentu zakupu (naciśnięcie przycisku „Kup teraz”).
 8. W przypadku gdy zapłata ceny za dzieło nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego artykułu, Dom Aukcyjny Clemens zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Dzieła, o czym poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Dom Aukcyjny Clemens zastrzega sobie prawo w  szczególnych przypadkach do przerwania aukcji holenderskiej bez podania przyczyny, jak również do  ponownego wystawienia na aukcji holenderskiej przedmiotów, które nie znalazły nabywców na poprzednich aukcjach.

VIII. Dostawa

 1. Koszty dostawy obejmujące ubezpieczenie, opakowanie oraz transport przesyłki pokrywa Klient.
 2. Dostawa Dzieła realizowana jest na terenie Polski oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Cena przesyłki krajowej podana jest na stronie internetowej Domu Aukcyjnego indywidualnie w odniesieniu do każdego dzieła. W szczególnych przypadkach wysokość kosztów dostawy zależy od specyfiki dzieła i będzie ustalana z Klientem przed wysyłką.
 4. Cena przesyłki i czas jej realizacji w obrębie Unii Europejskiej ustalane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od wpłaty ceny na rachunek bankowy Sprzedającego do daty wysłania zamówionych towarów (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze), wynosi dla przesyłek krajowych od 3 do 7 dni roboczych.
 6. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 7. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Klientem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła — w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ustawy (Dz.U.2000 Nr 22, poz. 271) dotyczące prawa do zwrotu w ciągu 14 dni.
 8. Zgodnie z przepisem art. 74. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272), Klient w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania przesyłki lub w przypadku podejrzenia, że Dzieło zostało uszkodzone w trakcie transportu, powinien i ma prawo zażądać od przewoźnika protokolarnego otwarcia paczki. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenie Dzieła po otwarciu paczki, nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, powinien i ma prawo zgłosić to przewoźnikowi w ciągu 7 dni.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostarczenia, Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Domem Aukcyjnym Clemens. Klient ma prawo odesłać uszkodzone Dzieło na adres Domu Aukcyjnego Clemens. Dom Aukcyjny nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Odsyłane Dzieło powinno być zapakowane w sposób gwarantujący bezpieczne dostarczenie. Klient powinien odesłać Dzieło za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Dom Aukcyjny Clemens. Niezależnie od powyższego Klientowi nie przysługuje roszczenie do Domu Aukcyjnego Clemens o zwrot ceny zakupu Dzieła z powodu uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas przewozu, za które odpowiada przewoźnik.

IX. Reklamacje i zwrot towaru przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient będący osobą fizyczną może zrezygnować z Dzieła kupionego za pośrednictwem www.clemens.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (druk nr 1) w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki, wysyłając na adres mailowy podany na stronie „kontakt” lub na adres Domu Aukcyjnego Clemens: ul. Michałowskiego 7/4, 31-126 Kraków.
 2. Zwrócone dzieło powinno być w stanie nienaruszonym, kompletne, w oryginalnym opakowaniu i nie może mieć znamion eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 3. Zwrotu zakupionego dzieła należy dokonać na adres Domu Aukcyjnego Clemens: ul. Michałowskiego 7/4, 31-126 Kraków.
 4. Sprzedający nie dokonuje odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny.
 5. W przypadku dokonania przez Konsumenta (Klienta) zwrotu towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Dom Aukcyjny zwraca uiszczoną cenę sprzedaży w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Konsumenta (Klienta), na podany przez niego rachunek bankowy.
 6. W wypadku, gdy zakupione Dzieło w chwili jego doręczenia jest niezgodne z umową, Konsument (Klient) uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji zakupionego Dzieła. Uprawnienie powyższe przysługuje Konsumentowi (Klientowi) jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia doręczenia Dzieła. Po tym terminie uprawnienie do złożenia reklamacji wygasa.
 7. Reklamacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie przysługuje, jeżeli Dzieło odpowiada podanemu na stronie www.clemens.pl opisowi lub ma cechy widoczne na przedstawionej na stronie Domu Aukcyjnego Clemens fotografii.
 8. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii dzieła zamieszczoną na stronie www.clemens.pl a oryginałem dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Sprzedający dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych dzieł były w jak najlepszej jakości.
 9. O niezgodności dzieła z umową należy powiadomić Sprzedającego na piśmie lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).
 10. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Domu Aukcyjnego Clemens należy kierować na adres e-mail podany na stronie „kontakt”.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Domem Aukcyjnym Clemens a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Domem Aukcyjnym Clemens a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Dom Aukcyjny Clemens informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 ze zm.) wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Dom Aukcyjny załatwia związane z tym formalności, których ewentualne koszty pokrywa Klient. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny Clemens zobowiązany jest do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15.000 euro.