Załącznik nr 2 do Regulaminu
Zasady tworzenia opisu Oferty

I. Treść Oferty

 1. W celu stworzenia opisu Oferty, Sprzedawca po zalogowaniu się do Konta Sprzedawcy winien wypełnić dostępny na stronie Clemens formularz sprzedaży (tzw. formularz dodania nowego Przedmiotu). W formularzu należy w szczególności zamieścić tytuł Oferty, opis Towaru, określić jego kategorię, rodzaj oraz sposób przeprowadzenia Transakcji (sprzedaż ze stałą ceną lub aukcja holenderska). Opis Oferty powinien być uzupełniony co najmniej jednym zdjęciem prezentującym oferowany Towar.
 2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty (w tym w jej tytule i parametrach), treści naruszających obowiązujące przepisy prawa (np. prawa własności intelektualnych), naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także naruszających Regulamin. Zabronione jest umieszczanie słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi, oraz treści drastycznych.
 3. W polu „Opis” Oferty oraz ,,Tytuł” Oferty mogą być umieszczane wyłącznie informacje dotyczące oferowanego Towaru. Pozostałe informacje należy umieścić w odpowiednich polach i zakładkach.
 4. Wszystkie treści powinny być wprowadzone w języku polskim. Opis Przedmiotu powinien być wyrażony poprawnym językiem polskim bez literówek, błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub stylistycznych.
 5. Sprzedawca obowiązany jest uzupełnić wszystkie dostępne Parametry Oferty, które mają zastosowanie do oferowanego Towaru. Parametry Oferty to zespół cech określających daną Ofertę. Parametry dzielą się na stałe, dla wszystkich Przedmiotów oraz zmienne, które są zależne od kategorii w jakiej umieszczany jest dany Przedmiot.
 6. Sprzedawca winien opisać Ofertę sprzedaży w sposób dokładny, rzetelny i wyczerpujący. Treść opisu nie może w jakikolwiek sposób wprowadzać w błąd Kupującego. Opis Oferty i Parametry Oferty powinny zawierać wszystkie istotne informacje tj. autora/producenta, technikę wykonania, datę powstania, sygnatury, znaki, cechy probiercze, rodzaj materiałów, kolor i kształt, informacje nt. oprawy, dokładne wymiary i wagę. Ponadto informacje dotyczące: proweniencji, atrybucji, historii aukcyjnej itp., a także pozostałe istotne cechy i parametry, które są charakterystyczne dla danej dziedziny, a które mogą mieć wpływ na decyzję Kupującego.
 7. Sprzedawca winien w sposób rzetelny i uczciwy opisać faktyczny stan zachowania Przedmiotu oraz jego wszystkie ewentualne wady, uszkodzenia, ubytki, znaki upływu czasu, ślady użytkowania itp.
 8. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, informacji mogących posłużyć do identyfikacji Sprzedawcy takich jak: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane kontaktowe, dane nawigacyjne, linki do stron internetowych itp.
 9. Opis Oferty nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np. propozycji „kupię/zamienię”), tzw. spamu czyli niechcianych informacji reklamowych lub nie mających związku ze sprzedawanym Towarem, oraz innych elementów ułatwiających zakup Towarów poza serwisem Clemens.
 10. Ilość Towarów powinna być podana w sztukach lub w kompletach. W przypadku Aukcji holenderskich Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru bądź jeden komplet Towarów.
 11. Oferty umieszczane są w Serwisie na czas nieokreślony, z wyjątkiem Aukcji holenderskich, w których Sprzedawca winien wskazać dokładny czas rozpoczęcia i czas zakończenia aukcji (czas zakończenia aukcji może być ukryty). Aukcje holenderskie nie mogą trwać krócej niż 1 dobę i dłużej niż 62 dni.
 12. Niedopuszczalne jest pozostawienie Kupującemu w ramach Oferty wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model, kolor itp.
 13. Zabronione jest umieszczenie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach adresów stron internetowych (w jakiejkolwiek formie np. odsyłaczy, linków).
 14. Zabronione jest stosownie w opisie Oferty, w tym w jej tytule i parametrach elementów HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania.
 15. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów w serwisie Clemens. Poniżej podano przykład takiego działania: W tytule Oferty Sprzedawca zegarka marki Longines wpisuje tekst: "Złoty zegarek Longines, nie Rolex, nie Omega, nie Patek".
 16. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują Kupujących.
 17. W ramach Oferty Sprzedawca może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do Towaru (gratis), pod warunkiem, że Kupujący otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniany w drodze losowania. Zarówno rabat jak i gratis muszą być określone w sposób jednoznaczny.
 18. Sprzedawca zobowiązany jest wskazać w treści Oferty informacje o metodzie dostawy, koszcie dostawy i terminie realizacji zamówienia (czas od momentu Zakupu do wysyłki).
 19. Sprzedawca winien poinformować czy wystawia fakturę za sprzedany Towar oraz wskazać jej rodzaj.

II. Cena

 1. Cena Przedmiotu musi stanowić informację jawną, podaną do publicznej wiadomości z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie II ust. 10 niniejszego Załącznika.
 2. Cena Przedmiotu musi być podana w złotych polskich (PLN).
 3. Cena Przedmiotu określona w Ofercie przez Sprzedawcę musi być wskazana w wysokości brutto i powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cena Przedmiotu podana w Ofercie musi zawierać prowizje Clemens oraz ewentualne wszystkie inne opłaty, prowizje i podatki, oprócz Kosztów Dostawy.
 5. W przypadku Ofert domów aukcyjnych, galerii lub innych podobnych podmiotów, Cena Przedmiotu powinna zawierać wszystkie dodatkowe opłaty jak np. tzw. opłata ,,premium", opłata z tytułu "droit de suite" itp.
 6. Cena Przedmiotu powinna być oparta na wycenie, która została przeprowadzona w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny ze sztuką dla danej branży.
 7. Cena Przedmiotu w przypadku Aukcji Holenderskich musi być wyrażona w formie przedziału cenowego od ceny wyższej (tzw. Cena Wywoławcza) do ceny niższej (tzw. Cena Minimalna). Przedział cenowy powinien być oparty na wycenie Przedmiotu oraz na estymacji, które zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny ze sztuką dla danej branży.
 8. Określenie przez Sprzedawcę właściwej Ceny Minimalnej w Aukcji Holenderskiej jest szczególnie istotne, ponieważ jest to najniższa cena za którą Sprzedawca zgadza się sprzedać dany Przedmiot. Cena Minimalna może być ukryta lub widoczna w czasie trwania Aukcji, a decyzja w tej kwestii należy do Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie powinien oferować do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Clemens Towarów za cenę wyższą, niż w innych internetowych kanałach sprzedaży.
 10. Sprzedawcy w ramach Sprzedaży Prywatnej w module Sprzedaży Ze Stała Ceną mają możliwość oferowania Przedmiotów bez podania ceny na zasadzie zaproszenia Użytkowników do składania Ofert Cenowych.
 11. Koszt Dostawy musi być wskazany w wysokości brutto. Kwota ta powinna zawierać wszystkie ewentualne dodatkowe koszty związane z dostawą, jak np. koszt pakowania, koszt ubezpieczenia przesyłki, koszt opcji "ostrożnie", koszt wniesienia przesyłki itd. Kwota ta nie może zawierać kosztów, które nie są stricte związane z dostawą.
 12. W serwisie Clemens można określić tylko jedną metodę dostawy, w związku z czym można podać tylko jeden Koszt Dostawy.

III. Zdjęcia

Jakość zdjęć załączonych do Oferty jest bardzo istotna, ponieważ w dużej mierze to właśnie na ich podstawie Kupujący podejmują decyzje o Zakupie Towaru. Zdjęcia muszą spełniać poniższe wymagania:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu.
 2. Zabronione jest umieszczanie zdjęć naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. prawa własności intelektualnych), naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także naruszających Regulamin, lub ukazujących treści pornograficzne.
 3. Prezentacja Towaru na zdjęciach musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej Oferty.
 4. Zdjęcia zamieszczone w Ofercie muszą dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru.
 5. Zdjęcia powinny jak najlepiej odzwierciedlać oferowany Towar i nie mogą wprowadzać w błąd co do faktycznego wyglądu i stanu oferowanego Przedmiotu.
 6. Do Oferty powinno zostać dołączone co najmniej jedno zdjęcie, które przedstawia cały oferowany Przedmiot.
 7. Wszystkie zdjęcia powinny być wysokiej jakości. Powinny być wykonane dobrym aparatem fotograficznym, najlepiej wysokiej klasy lustrzanką cyfrową - co najmniej 10 Mpx.
 8. Towar prezentowany powinien być na białym, jednolitym tle (RGB 255.255.255).
 9. Zdjęcia powinny być wykonane najlepiej przy świetle dziennym bez obecności innych przedmiotów, pod kilkoma kątami, w możliwie najwyższej rozdzielczości.
 10. Towary na zdjęciu powinny być poprawnie skadrowane i dobrze oświetlone. Kadry i detale powinny być ukazane z odpowiednią głębią ostrości.
 11. Sprzedawca jest obowiązany do uwidocznienia na zdjęciach wszystkich istotnych parametrów i cech Towaru takich jak np. sygnatury, znaki, punce, próby jubilerskie, cechy probiercze, pieczęcie, naklejki, materiał/podłoże, oprawa, certyfikaty, elementy dodatkowe itp.
 12. Sprzedawca jest obowiązany do uwidocznienia na zdjęciach wszelkich wad, uszkodzeń, ubytków, braków, śladów użytkowania, znaków upływu czasu i innych elementów, które mogą mieć wpływ na wartość danego obiektu oraz na decyzje Kupujących.
 13. Zdjęcia nie mogą zawierać jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, tzw. znaków wodnych, ramek, logotypów (za wyjątkiem logotypu producenta).
 14. Na załączonych zdjęciach nie mogą być ukazane żadne dane mogące posłużyć do identyfikacji Sprzedawcy jak np. nazwa firmy, logotyp, NIP, Regon, adres, dane kontaktowe, dane nawigacyjne, linki do stron www itp. Sprzedawca nie może fotografować Przedmiotów na tle logotypu swojej firmy, albo umieszczać wspomnianych informacji np. na kartkach lub wizytówkach położonych obok fotografowanego Przedmiotu itp.
 15. W przypadku jeżeli na zdjęciach uwidocznione zostały certyfikaty, ekspertyzy lub inne dokumenty, wówczas nie mogą one zwierać elementów opisanych w punkcie III ust. 14 niniejszego Załącznika.
 16. Wybór zdjęcia głównego jest kluczowy, ponieważ zdjęcie to wyświetla się na miniaturce w katalogu Ofert i ma duży wpływ na ilość odwiedzin danej Oferty przez Kupujących. Zdjęcie główne powinno być możliwie najlepszym zdjęciem, spośród dołączonych do Oferty i powinno w jak najlepszym stopniu odzwierciedlać cały oferowany Przedmiot.
 17. Dozwolone jest przedstawienie Towaru na zdjęciu w kontekście jego zastosowania lub aranżacji, jednak nie powinno być to zdjęcie główne. Ww. zdjęcie nie może zawierać elementów opisanych punkcie III ust. 14 niniejszego Załącznika.

 

Przejdź do Regulaminu